Ja til Nord-Norge

Last ned hele velgeravtalen her (pdf)

Veivalg i Nord

En ny maktkamp pågår i og om Nord- Norge.

På ny har store og mektige næringslivsaktører fått øynene opp for våre rike naturressurser. De ser en landsdel rik på petroleum, fisk og mineraler. Godt hjulpet av de store partiene presser de på for tilgang til våre mest sårbare og rike naturområder. Klima, miljø og lokale næringer er satt under press.

Disse kreftene tegner et bilde av Nord-Norge i tilbakegang og stagnasjon, i deres bilde er vi en landsdel som må reddes utenfra. Løsningen deres er å gjøre oss oljeavhengige, gi fiskerettighetene til aktører utenfor vår landsdel, og sette i gang storstilt gruvevirksomhet. Alt som har kjennetegnet suksessen i det nord- norske prosjekt må vike i dette bildet.

Dette er et vrengebilde av det egentlige Nord-Norge.

Norges nordligste landsdel har utfordringer, men er preget av alt annet enn armod. Når forskerne dykker ned i den nordnorske virkelighet kommer kunnskap til overflaten som bryter med mytene. De ser et hav av muligheter, ikke bare i ei næring, men i et mangfold av næringer med potensial for framtida. De siste ti åra har veksten i investeringer og lønnsnivå vært høyere i Nord-Norge enn nasjonalt, selv om veksten i sysselsetting henger etter. Bedriftene tjener penger, og vi har velferd i verdensklasse.

Fremover står vi foran store veivalg som vil forme landsdelen, første slag står i kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja.

Tre store veivalg

Slik vi i SV ser det står vi i nord ovenfor tre store veivalg:

  • Skal Nord-Norge utvikles til en olje- og mineralprovins eller til en landsdel som satser videre på sine fornybare ressurser?
  • Skal nordnorsk infrastruktur og kompetanse videreutvikles eller skal landsdelen bli et høstingsomland hvor verdiene realiseres utenfor landsdelen?
  • Skal nordlendingene ha eierskap og styring over fremtiden til egen landsdel eller er det de store olje-, mineral- og sjømataktører som skal avgjøre?

På dette svarer vi entydig: Vi vil at det skal være nordlendingene – vi som jobber, bor og lever her – sine drømmer som tar landsdelen inn i fremtiden, og ikke drømmene til Shell, Røkke eller Fredriksen. Vi vil ha en politikk som tar utgangspunkt i det unike nordnorske. Målet må være utvikling på nordnorske premisser. For å utløse potensialet som ligger i landsdelens folk og fornybare ressurser vil vi øke landsdelens makt og utviklingskraft, løfte utdanningsnivået, utvikle ny infrastruktur og satse på fornybare næringer. Å gjøre Nord- Norge oljeavhengig i det som nok blir oljealderens siste kapittel er ikke fremtidsrettet, men unødvendig desperat.

Tiden er moden for nordnorsk samling etter en periode hvor landsdelen har vært preget av oppsplitting og intern konkurranse mellom fylker og regioner.

SVs kontrakt med Nord-Norge

Vi vil jobbe for at nordlendingene skal bestemme landsdelens fremtid. Vi vil ha en landsdel som utvikler seg med utgangspunkt i folket som bor her, bærekraftige løsninger og nordnorsk eierskap. Vi vil ha mer politisk samarbeid for å løse felles utfordringer, og vi vil være talerør på Stortinget for stolte og gjenstridige nordlendinger. Vi vil aldri akseptere å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

I de neste fire år vil vi jobbe sammen om følgende:

1. Ny kurs til havs

Vi vil legge om fiskeripolitikken, fra trål til kyst, fra frossenfisk til kvalitetsfisk. Derfor vil vi omfordele fiskekvotene, fra hav til kyst.

Nordnorsk fisk skal leveres til foredling i nordnorske havner og mottak. Vi vil øke rekrutteringen og verdiskaping i fiskerinæringa. Og vi vil øke satsingen på bærekraftig oppdrett og på høsting av havets åker, de store energi og proteinressursene som finnes i tare og alger.

2. Nordnorsk forankring – ti milliarder til Nord-Norge

Nord-Norge er rik på naturressurser og muligheter, men har dårlig tilgang på kapital. For å unngå at eierskapet til de store mulighetene tilfaller eksterne aktører vil vi styrke nordnorsk eierskap og utviklingskraft. Vårt mål er å etablere et investeringsfond for Nord-Norge på 10 mrd. Fondet skal særlig bidra til å utvikle landsdelens marine næringer, reiseliv, fornybar energi og miljøteknologier.

3. Velferd på nordnorske premnisser

Vi vil øke satsingen på nordnorske kommuner i en tid hvor høyresiden vil svekke, kommersialisere og sentralisere velferdstjenestene.

Vi vil ha like muligheter til å utvikle ulike lokalsamfunn i en landsdel med store avstander, vi vil satse både på by og land. Vi vil gjøre det lettere for kvinner og menn fra inn- og utland å arbeide og bosette seg i Nord-Norge.

4. Nordnorsk urbanitet

Vi vil bygge en nordnorsk urbanitet der byene tar større ansvar for utvikling av landsdelen. Utvikling av byene skal i større grad skje på nordnorske premisser, med mål om en inkluderende og grønn nordnorsk urbanitet. Vi vil gjøre byene til kraftsentre for nordnorske næringer, kompetanseutvikling og kultur.

Nordnorske byer skal være inkluderende byer, hvilket betyr å kjempe mot kommersialisering og ensretting og for allment tilgjengelige tilbud. Det offentlige må ta ansvar for å etablere en boligsektor som gir mennesker uten høy inntekt muligheten til å etablere et trygt og stabilt hjem. En nordnorsk urbanitet har mål om lavutslipp og kollektivbasert persontransport.

5. Nordnorske hoder

Kompetanse- og kunnskapsløft er nøkkelen til å utvikle Nord-Norge på nordlendingenes premisser. Vi vil fortsette å styrke de nordnorske kunnskapsinstitusjonene. For å gi alle tilgang på utdanning og kompetanseheving uansett bosted, vil vi etablere programmet som skal resultere i et ”campus Nord-Norge”. Her vil nordnorske universiteter, høgskoler, lokale studiesentre og utdanningsaktører stå sentralt, hvor vi vil ta digitale løsninger offensivt i bruk.

På samme vis ønsker vi å utnytte teknologien i skolen til å styrke undervisning og oppfølging – dette skal sikre at småskoler ikke legges ned – med de konsekvensene det har for barn og småsamfunn.

6. Grenseløs transport

Vi vil binde sammen Nord-Norge og Barentsregionen med miljøvennlige transportløsninger. Vi prioriterer konsekvent veier for å binde sammen regioner, kollektivtilbud i byområdene, skipstrafikk langs kysten – og vi vil jobbe for å bygge ut jernbane mellom fylker og naboland i nord. Vi vil innføre et nytt nasjonalt avgiftssystem for bil og vei, som gjør det er billigere å kjøre bil der det ikke finnes grønne alternativer.

7. Samisk vekst

Det samiske er en fundamental del av det nordnorske. Vi vil øke satsingen på samisk språkopplæring og kultur inkludert utdanning av lærere og førskolelærere. For å styrke det samiske folk i både en norsk og internasjonal sammenheng vil vi videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet i samarbeid med andre institusjoner.

Vi vil støtte opp om bærekraftig utvikling av tradisjonelle samiske næringer, inkludert å sikre retten til å høste av lokale fiskeressurser for folk langs fjordene.

Comments are closed