Lokalt partiprogram

Arbeid og næring

Etablering av nye næringer og å sikre gode offentlige ytelser er viktig. Vi vil derfor:

 • Prioritere faste heltidsstillinger i helse og kommunal sektor
 • Jobbe for å holde på leger og helsepersonell i kommunen
 • Redusere kommunal bruk av konsulenter til fordel for opprettelse av nye stillinger
 • Styrke næringsfondet
 • Etablere kommunale læreplasser/støtte til lærlingsengasjement
 • Legge til rette for bærekraftige næringer og kortreist mat

Fiskeri og havn

Fiskeri er kommunens viktigste næring og vi trenger ytterligere vern om kvoter og fiskernes rettigheter. Vi vil:

 • Satse på videre utbygging av infrastruktur for fiskeriindustrien
 • Virke for opprettholdelse av leveringsplikter
 • Arbeide for fiskekvoter knyttet til kommune
 • Styrke kystflåten og ungdomsfisket
 • Beholde deltaker- og havressursloven og eksponere manglene i Tveteråsutvalgets rapport

Rene fjorder

Vi ser at miljøhensyn og hensyn til fiskeri og fiskernes kompetanse blir tilsidesatt i tildeling av oppdrettslokaliteter, tross at kystsoneplanen vektlegger  dette. Vi ønsker derfor:

 • Krav om lukkede merder med avfallsoppsamling/rensing
 • Ingen oppdrettsanlegg utenfor tildelte områder
 • Kunnskapsbasert tildeling av arealer
 • Bruk av føre var-prinsippet i forhold til miljø

Samferdsel og kommunikasjon

I en verden hvor stadig flere har behov for digitaltilrettelegging og kommunikasjon er det nødvendig med økt utbygging på  dette området, samtidig som samferdsel i vår nordligste landsdel ikke bygges ned. Vi ønsker derfor:

 • Utbygging av fibernett
 • 4G-dekning i tettsteder
 • Opprettholdelse av godstransport på sjø og vei
 • Videreføring av kystruten Bergen-Kirkenes (Hurtigruten)

Lokaldemokrati

Vi vil at alle skal føle at de har mulighet til å påvirke politisk i lokalsamfunnet. Vi ønsker derfor å:

 • Sørge for mer åpenhet i politiske prosesser
 • Arbeide for bedre økonomistyring og unngåelse av hastetiltak

Omsorg, oppvekst og kultur

Et trygt og godt nærmiljø er viktig for livskvaliteten til hele befolkningen. Vi vil:

 • Oppgradere barnehage- og skolebygg, inventar og utstyr
 • Tilby inntektsbasert barnehagekostnad
 • Sørge for utvidet åpningstid på biblioteket
 • Sikre videreføring av LOSA-ordningen
 • Sikre gode ungdomstilbud
 • Sikre god eldreomsorg
 • Ha økt satsing på folkehelse og kultur

Boliger for alle

I vår velstående del av verden har vi gode vilkår sammenlignet med andre. Et hjem er en menneskerett. Vi ønsker derfor:

 • Satsing på bygging av kommunale boliger
 • Utbygging av boliger til flyktninger

Comments are closed