Lokalt valgprogram 2023

Miljø og klima

Det er en utfordring at naturen ikke har en verdi målt i kroner.

Vi ønsker derfor at kommunen skal ha et areal- og naturregnskap for å representere naturverdier og lokalmiljø i utbyggingssaker.

Norge har allerede ofret mye av sin natur for å produsere vannkraft. Lebesby SV vil derfor ikke ha flere vindparker i urørte naturområder, men heller følge Danmarks eksempel og plassere dem i havet eller i tilknytning til opparbeidede områder.

Vi sier derfor nei til Davvi vindpark!

Vi ønsker også å fokusere på energieffektivisering og mindre forbruk.

Vi sier nei til elektrifisering av Melkøya, fordi dette vil legge enormt press på arealer i Finnmark for å produsere fornybar strøm til et fossilt anlegg som bruker mer strøm enn resten av Finnmark samlet.

Vi vil ha flere returpunkter med fullverdig kildesortering, og vil ikke akseptere at kommunen har landets høyeste renovasjonsavgift mens servicenivået stadig blir dårligere. Vi ønsker å kartlegge kostnader og muligheter for renovasjon i større grad av egenregi.

Vi vil arbeide for å få laget en kommunal plan for «herreløst» avfall – dette skal ikke overlates til ildsjeler og dugnadsarbeid.

Lebesby SV vil fortsatt stille krav til nullutslipp i oppdrettsnæringen og begrense belastningen på Laksefjorden.

Fiskeri og havn

Lebesby SV vil jobbe med SV sentralt for å styrke kystfiskenæringene gjennom hjemfall av torskekonsesjoner og begrensning av muligheten for å flytte kvoter oppover til større fartøy.

Vi ønsker å følge opp avtalen med Nordkappregionen Havn for å forbedre informasjonsarbeid og markedsføring av havner i Lebesby kommune samt vurdere fordelingen av midler mellom kommunene.

Vi vil arbeide for modernisering og utbygging av havnene i Lebesby kommune.

Lebesby SV ønsker at fiskerinæringen skal delta mer aktivt i rydding av marint avfall.

Arbeid og næring

Lebesby SV vil prioritere faste heltidsstillinger i kommunal sektor. Vi har signert «Ordførerløftet» fra Fagforbundet, som har som mål å redusere vikarbruk og ivareta lærlingplasser.

Lebesby SV vil fortsette å arbeide for et godt arbeidsmiljø i kommunen. Vi vil fortsette å arbeide for åpenhet og redelighet i politiske prosesser og kommunal forvaltning.

Vi vil styrke fondene for næring, fiskeri og jordbruk.

Vi vil arbeide for å tilrettelegge for at alle som vil jobbe skal få jobbe, også i tilrettelagte stillinger.

Lebesby SV vil videreføre og styrke kommunale læreplasser og støtte til lærlingsengasjement.

Vi vil legge til rette for bærekraftige næringer og kortreist mat.

Vi vil satse på oppdrett innenfor nye arter som tang og alger i de nye områdene som er satt av til det.

Vi vil jobbe for at matvareprisene ikke skal være urimelig mye høyere enn i mer sentrale strøk.

Helse og omsorg

Vi vil sikre langsiktige stillinger innen psykiatri, inklusive psykiatrisk sykepleier.

Pasientreiser fungerer svært dårlig i Finnmark, og dette går ut over pasienters helse. Vi vil ha en revidering av hele ordningen med langt større fleksibilitet og fjerning av urimelige krav til reisevei og reisemåte.

Vi vil styrke avlastings- og hjemmetjenester.

Vi vil jobbe for å styrke folkehelse og mental helse og støtte ideelle organisasjoner med lavterskeltilbud innenfor disse områdene.

Vi vil jobbe for god velferdsteknologi, tilrettelegging og omsorg slik at de som ønsker kan bli lengst mulig i egen bolig.

Vi vil redusere digitalt utenforskap og sørge for at hjelp er tilgjengelig i den teknologiske hverdagen.

Vi vil arbeide for flere møteplasser på tvers av generasjoner.

Bolig

Lebesby SV vil støtte nybygg og «leie-til-eie»-ordninger for å gjøre det lettere å skaffe egen bolig.

Vi vil støtte renovering av kommunale boliger og bygninger.

Vi vil jobbe videre med mulighetene for å prøve-bo i Lebesby kommune. Vi ønsker å videreføre tankene fra Gnist-prosjektet, og stille boliger til rådighet for de som kan tenke seg å se hva de går til. Mange arbeidsplasser er i dag digitale og gir større rom for mobilitet.

Oppvekst og kultur

Vi vil legge til rette for rekruttering av fagutdannede lærere og legge til rette for etterutdanning.

Vi vil beholde og videreutvikle LOSA, og jobbe for å fjerne inntaksregioner for elever som uansett må flytte for å gå på videregående.

Vi vil jobbe for å styrke skolens status og for at lærere og elever skal ha et godt arbeidsmiljø.

Vi vil legge til rette for at barnehagebarn og elever skal ha en arbeidsdag som er praktisk og tar i bruk nærmiljøet.

Vi vil jobbe for at unge fortsatt skal engasjere seg i lokalpolitikken og ungdomsrådet.

Vi vil sikre flere gratis kulturtilbud for å begrense sosialt utenforskap og øke bolyst, og jobbe for å gode fritidstilbud for alle innbyggere.

Vi vil styrke kommunens arbeid som «Av og til»-kommune og støtte holdningsskapende arbeid mht. rusmiddelbruk.

Vi vil fortsette å støtte festivaler og andre bolysttiltak i kommunen.

Trafikksikkerhet og transport

Lebesby SV vil ha fartshumper også på mindre gater i boligstrøk.

Vi vil ha markert og opphøyd gangfelt med ledegjerde i Snattvika-krysset.

Vi vil jobbe for bedre og penere kantsikring i utsatte områder.

Vi vil jobbe for rimeligere flybilletter til de som bor og jobber i Finnmark.

Hva har vi gjort siden 2019?

  • Vi har vært representert på alle kommunestyremøter, og de aller fleste formannskapsmøter.
  • Vi har vært delaktig fra talerstolen og fremmet våre saker og synspunkt.
  • Vi har vært en tydelig stemme for miljø og naturhensyn.
  • Vi har jobbet for kulturliv og velferd.
  • Vi har jobbet både på kommunalt og fylkesnivå.
  • Vi har hatt medlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret.
  • Vi har kommet med egne budsjettforslag og har påvirket budsjetter spesielt innen kultur, velferd og miljø.

Comments are closed