Lokalt valgprogram 2019

Vi gir først en oppsummering av hva Lebesby SV har gjort i inneværende periode siden laget ble stiftet i 2015:

 • Vi har vært representert på alle kommunestyremøter, og de aller fleste formannskapsmøter i den siste perioden.
 • Vi har vært delaktig fra talerstolen og fremmer våre saker og synspunkt.
 • Vi har tatt aktiv del i planarbeidet til kommunen og vi har vært en tydelig stemme i forhold til miljø og begrensing av oppdrett i åpne merder.
 • Vi har jobbet for kulturliv.
 • Vi har jobbet både på kommunalt og fylkesnivå.
 • Vi har hatt medlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret og i FeFo.
 • Vi har kommet med egne budsjettforslag.

VÅRE TEMA

Miljø og klima

 • Lebesby SV vil stille krav til nullutslipp i oppdrettsnæringen og begrense belastningen på Laksefjorden.
 • Vi vil at Lebesby kommune skal bli Miljøfyrtårn-kommune med egen sertifisering.
 • Vi vil arbeide for at kommunestyrets vedtak «Helt Elektrisk» fra juni 2018 blir iverksatt. Det betyr at Lebesby kommune skal bruke sin fornybare energi til å levere strøm til biler og båter gjennom ladestasjoner og landstrømanlegg. Målet er å bli landets fremste på fornybar energi – noe vi er i stand til siden vi forbruker mindre enn vi produserer av vind- og vannkraft.
 • Norge har allerede ofret mye av sin natur for å produsere vannkraft. Vi vil derfor ikke ha flere vindparker i urørte naturområder, men heller følge Danmarks eksempel og plassere dem i havet eller i tilknytning til opparbeidet mark.
 • Vi vil ha flere miljøstasjoner og hyppigere tømming, med egne containere for sortering av plastavfall.
 • Vi vil arbeide for å få laget en kommunal plan for «herreløst» avfall – dette skal ikke bare overlates til ildsjeler og dugnadsarbeid. Det finnes flere instanser der man kan søke om midler til opprydning.

Fiskeri og havn

 • Lebesby SV vil jobbe med SV sentralt for å styrke kystfiskenæringene gjennom hjemfall av torskekonsesjoner og begrensning av muligheten for å flytte kvoter oppover til større fartøy.
 • Vi vil gjeninnføre anløpsavgift for å bidra til vedlikehold og utbygging av havneområdene. Denne ble fjernet i 2015 ifbm. Hurtigrutens søksmål mot norske havner, som Hurtigruten tapte. Det er derfor ingen grunn til å la være å kreve inn rettmessig avgift for bruk av havnene.
 • Vi vil tilby landstrøm til skip med miljøvennlig kraft fra våre vann- og vindanlegg.
 • Vi vil følge opp avtalen med Nordkappregionen Havn IKS og kreve bedre informasjonsarbeid for og markedsføring av havner i Lebesby kommune samt vurdere fordelingen av midler mellom de ulike kommunene.
 • Vi vil arbeide for modernisering og utbygging av havnene i Lebesby kommune.

Arbeid og næring

 • Lebesby SV vil prioritere faste heltidsstillinger i kommunal sektor.
 • Vi vil fortsette å arbeide for et godt arbeidsmiljø i kommunen og åpenhet og redelighet i politiske prosesser og kommunal forvaltning.
 • Vi vil styrke næringsfondet.
 • Vi vil arbeide for å tilrettelegge for at innvandrere i større grad skal kunne bruke sin utdanning i arbeidslivet og som gründere.
 • Lebesby SV vil videreføre og styrke kommunale læreplasser og støtte til lærlingsengasjement.
 • Vi vil legge til rette for bærekraftige næringer og kortreist mat.
 • Vi vil satse på oppdrett innenfor nye arter som tang og alger i de nye områdene som er satt av til det.
 • Vi vil jobbe for å sikre rask og stabil internett- og mobildekning i hele kommunen.

Helse og omsorg

 • Lebesby SV vil sikre den lovpålagte skolehelsetjenesten med fast helsesøster.
 • Vi vil sikre langsiktige stillinger innen psykiatri, inklusive psykiatrisk sykepleier.
 • Vi vil styrke avlastings- og hjemmetjenester.
 • Vi vil jobbe for god velferdsteknologi, tilrettelegging og omsorg slik at de som ønsker kan bli lengst mulig i egen bolig.
 • Vi vil jobbe for å sikre lavterskeltilbud innen idrett og kultur for å styrke helhetlig god helse for befolkningen.

Bolig

 • Lebesby SV vil utrede en kommunal «leie-til-eie» ordning for å gjøre det lettere å skaffe egen bolig.
 • Vi vil ha fokus på renovering av kommunale boliger og bygninger.
 • Vi ønsker å tilby tilskudd til renovering av eldre bolighus.

Oppvekst, kultur og trivsel

 • Lebesby SV vil ha renovering av eksisterende barnehage- og skolebygg.
 • Vi vil legge til rette for rekruttering av fagutdannede lærere på alle nivå og etterutdanning for nåværende ansatte innen skole og barnehage.
 • Vi vil beholde og videreutvikle LOSA, som kommer til å være i enda større fare ifbm. fylkessammenslåing.
 • Vi vil jobbe for å styrke skolens status og for at lærere og elever skal ha et godt arbeidsmiljø.
 • Vi vil legge til rette for at barnehagebarn og elever skal ha en arbeidsdag som er praktisk og tar i bruk nærmiljøet.
 • Vi vil jobbe for at unge fortsatt skal engasjere seg og ønsker å opprette et ungdomsråd.
 • Vi vil videreføre og styrke kommunale kulturtilbud som kulturskole, kino og bibliotek.
 • Vi vil sikre vedlikehold og rydding av kirkegårder.

Trafikksikkerhet og transport

 • Lebesby SV vil ha flere fartshumper på gater i boligstrøk.
 • Vi vil ha 30-sone i hele sentrum.
 • Vi vil lage markert og opphøyd gangfelt med ledegjerde i Snattvika-krysset, med 40-sone fra dette.
 • Vi vil sørge for bedre kantsikring i utsatte områder.
 • Vi vil opprette ladestasjoner for elbil i alle kommunens tettsteder.
 • Vi vil ha jernbane til både Tromsø og Kirkenes.

Comments are closed