Høringsuttalelse for SalMar-lokalitet Brattholmen/Langholmen

Nedenfor gjengis høringsuttalelse som Lebesby SV har sendt Lebesby kommune idag.

Høringsuttalelse vedr. oppdrettsanlegg

Det vises til søknad om ny lokalitet på Langholmen S / Lille Brattholmen (VA4/VA_F3) av SalMar AS per 04.01.2021.

Vi vil trekke frem noen detaljer fra søknaden:

«Den omsøkte lokaliteten ligger i område avsatt for akvakultur i kommuneplanen. Lokaliteten ligger foreløpig i farled, men det er planlagt at farled skal flyttes.

Det tildelte akvakulturarealet vil ikke etableres før farled er flyttet. Areal et ligger i tillegg i ytterkant av et regionalt viktig gytefelt for torsk.»

Lebesby SV mener at begge forhold representerer negative konsekvenser knyttet til oppdrettsaktivitet og at det er uklokt å tillate oppdrettsanlegg i nærheten av gytefelter for torsk og kveite.

I tillegg er det fisket en stor mengde kveite i området i nyere tid. For lokale fiskere er dette en viktig inntektskilde som ikke nødvendigvis vises i offentlig statistikk.

Selv om området er avsatt til oppdrett og det i kommuneplanen er tatt forbehold om flytting av farled, mener vi at det også er uklokt å flytte farleder kun etter ønske fra en enkelt kommersiell virksomhet.

Vi stiller oss dessuten tvilende til at en kommunal behandling av noen som helst søknad som er betinget på flytting av farled er lovlig gjennomførbar.

Hvis det likevel blir gitt en tillatelse til anlegget, ber vi om at reguleringsplanen for lokaliteten tar hensyn til fiskeri, rekreasjon, dyreliv og miljøutslipp. Vi ønsker at Lebesby kommune ser på mulighetene for en gradvis opptrapping av mengden oppdrettsfisk for å sikre at lokaliteten tåler belastningen, slik at ikke flere lokaliteter – som f. eks. Hovdenakken – når verste miljøtilstand (4).

Mvh
Lebesby SV

 

Prisen for å drive næring

drying-fish-2350125_960_720

Oppdatering: Vi har etter publisering av dette innlegget blitt kontaktet av Coast AS, som opplyser om at lukta stammer fra fiskehau som grunnet store snømengder ikke har kunnet tørke normalt. Vi er enige med Coast AS om at det har vært for dårlig kommunikasjon i denne saken mellom firmaet, kommunen og lokalbefolkningen. Coast har vært klar over problemet lenge og har iverksatt tiltak for å redusere lukta, men den kan ikke unngås helt. SV velger å beholde dette innlegget fordi grunnproblemet fortsatt er til stede: mange har klaget, men ikke turt å gjøre det offentlig av frykt for konflikt og beskyldninger om næringsfiendtlighet. Vi vil også bemerke at Coast AS har bekreftet at lukta er ekstrem og ikke en vanlig lukt man forbinder med henging av tørrfisk.

En sterk og råtten lukt har over flere måneders tid bredt seg over Kjøllefjord ved visse vindretninger. Alt tyder på at den stammer fra hengt fisk på Coast AS’ hjeller ved den gamle flystripa ovenfor bygda.

Lukta har vært flittig diskutert og mange klager er blitt sendt til rådhuset, som opplyser om at hjellene skal tas ned i juni og at man skal prøve å finne en løsning som gjør at dette kan unngås neste år.

Noen «eksperter» mener at dette er en naturlig lukt fra tørrfiskhenging, og at SV er inkompetente som ikke skjønner det. Samt at dette er prisen for å drive næring og skape arbeidsplasser.

Andre, inklusive folk som har jobbet med fisk hele sitt liv, mener at lukta minner mer om rakfisk enn tørrfisk og rapporterer at den er så sterk at den trenger inn i husene selv med vinduene lukket.

Om lukta er et normalt resultat av tørrfiskhenging eller av feil behandling er egentlig ikke relevant. Det som er relevant er at mange innbyggere i et fiskevær – som man skulle tro har erfaring med hvordan «pæng» lukter – opplever at lukta er uvanlig plagsom og inntrengende.

Diskusjonen på nett er preget av propaganda for fiskeindustrien og påstander om at de som klager på lukta ikke vet hva de snakker om, er imot næring og arbeidsplasser, eller bare er generelt sytete.

SV er ikke et næringsfiendtlig parti, men blir ofte tildelt den merkelappen så fort vi tar til orde mot urimeligheter. Vi er altså vant til den byrden, og kommer derfor med følgende kommentar:

«All næringsvirksomhet skal ta hensyn til både miljø og lokalbefolkning. Om dette medfører merkostnader for næringsdrivende, er det å betrakte som prisen for å drive næring».