Prisen for å drive næring

drying-fish-2350125_960_720

Oppdatering: Vi har etter publisering av dette innlegget blitt kontaktet av Coast AS, som opplyser om at lukta stammer fra fiskehau som grunnet store snømengder ikke har kunnet tørke normalt. Vi er enige med Coast AS om at det har vært for dårlig kommunikasjon i denne saken mellom firmaet, kommunen og lokalbefolkningen. Coast har vært klar over problemet lenge og har iverksatt tiltak for å redusere lukta, men den kan ikke unngås helt. SV velger å beholde dette innlegget fordi grunnproblemet fortsatt er til stede: mange har klaget, men ikke turt å gjøre det offentlig av frykt for konflikt og beskyldninger om næringsfiendtlighet. Vi vil også bemerke at Coast AS har bekreftet at lukta er ekstrem og ikke en vanlig lukt man forbinder med henging av tørrfisk.

En sterk og råtten lukt har over flere måneders tid bredt seg over Kjøllefjord ved visse vindretninger. Alt tyder på at den stammer fra hengt fisk på Coast AS’ hjeller ved den gamle flystripa ovenfor bygda.

Lukta har vært flittig diskutert og mange klager er blitt sendt til rådhuset, som opplyser om at hjellene skal tas ned i juni og at man skal prøve å finne en løsning som gjør at dette kan unngås neste år.

Noen «eksperter» mener at dette er en naturlig lukt fra tørrfiskhenging, og at SV er inkompetente som ikke skjønner det. Samt at dette er prisen for å drive næring og skape arbeidsplasser.

Andre, inklusive folk som har jobbet med fisk hele sitt liv, mener at lukta minner mer om rakfisk enn tørrfisk og rapporterer at den er så sterk at den trenger inn i husene selv med vinduene lukket.

Om lukta er et normalt resultat av tørrfiskhenging eller av feil behandling er egentlig ikke relevant. Det som er relevant er at mange innbyggere i et fiskevær – som man skulle tro har erfaring med hvordan «pæng» lukter – opplever at lukta er uvanlig plagsom og inntrengende.

Diskusjonen på nett er preget av propaganda for fiskeindustrien og påstander om at de som klager på lukta ikke vet hva de snakker om, er imot næring og arbeidsplasser, eller bare er generelt sytete.

SV er ikke et næringsfiendtlig parti, men blir ofte tildelt den merkelappen så fort vi tar til orde mot urimeligheter. Vi er altså vant til den byrden, og kommer derfor med følgende kommentar:

«All næringsvirksomhet skal ta hensyn til både miljø og lokalbefolkning. Om dette medfører merkostnader for næringsdrivende, er det å betrakte som prisen for å drive næring».

Legge ned LOSA på bakgrunn av ministeruttalelse?

Lebesby SV registrerer med bekymring at LOSA-tilbudet for studieforberedelse («studiespesialisering») plutselig er vedtatt nedlagt etter en overfladisk vurdering av Udir. LOSA for yrkesfag er foreslått omgjort til «prøveordning».

LOSA har i 15 år vært en svært viktig og godt fungerende komponent i utdanningstilbudet i vår kommune og et avgjørende virkemiddel for å både ivareta ungdom og styrke tilbakeflytting etter endt utdanning.

Udirs avklaring hviler på meget tynt grunnlag, og vi setter spørsmålstegn rundt hvorfor Troms og Finnmark fylkeskommune i det hele tatt har bedt om en slik avklaring for en ordning som i mange år har tilgodesett de sårbare kommunene den omfatter.

Kravet om at fjernundervisning ikke skal være den eneste undervisningsformen er ikke regulert i hverken lov eller forskrift og kan heller ikke uten videre utledes fra andre krav til skolemiljøet, spesielt når det gjelder kun en begrenset del av et utdanningsløp (første året på vgs).

At en kunnskapsminister har sagt dette i et svar på et stortingsspørsmål betyr ikke at det stemmer, så det bør være aktuelt å få en uavhengig juridisk vurdering av spørsmålet. Udirs vurdering bygger i stor grad på en kunnskapsministers uttalelse, og blant annet NAV-skandalen har tydelig illustrert at uttalelser fra ministre ikke nødvendigvis er verken juridisk korrekte eller har lovs rang.

Selv om vurderingen skulle være rettslig gyldig må det i så tilfelle være mulig å søke unntak/forsøksstatus også for studieforberedende ordning. Det må også gå an å tilrettelegge opplegget – hvis nødvendig – slik at øvrige krav i opplæringsloven er oppfylt.

Lebesby SV krever derfor at fylkeskommunen utreder saken forsvarlig og opphever vedtaket om å avvikle LOSA-ordningen.