Høringsuttalelse for SalMar-lokalitet Brattholmen/Langholmen

Nedenfor gjengis høringsuttalelse som Lebesby SV har sendt Lebesby kommune idag.

Høringsuttalelse vedr. oppdrettsanlegg

Det vises til søknad om ny lokalitet på Langholmen S / Lille Brattholmen (VA4/VA_F3) av SalMar AS per 04.01.2021.

Vi vil trekke frem noen detaljer fra søknaden:

«Den omsøkte lokaliteten ligger i område avsatt for akvakultur i kommuneplanen. Lokaliteten ligger foreløpig i farled, men det er planlagt at farled skal flyttes.

Det tildelte akvakulturarealet vil ikke etableres før farled er flyttet. Areal et ligger i tillegg i ytterkant av et regionalt viktig gytefelt for torsk.»

Lebesby SV mener at begge forhold representerer negative konsekvenser knyttet til oppdrettsaktivitet og at det er uklokt å tillate oppdrettsanlegg i nærheten av gytefelter for torsk og kveite.

I tillegg er det fisket en stor mengde kveite i området i nyere tid. For lokale fiskere er dette en viktig inntektskilde som ikke nødvendigvis vises i offentlig statistikk.

Selv om området er avsatt til oppdrett og det i kommuneplanen er tatt forbehold om flytting av farled, mener vi at det også er uklokt å flytte farleder kun etter ønske fra en enkelt kommersiell virksomhet.

Vi stiller oss dessuten tvilende til at en kommunal behandling av noen som helst søknad som er betinget på flytting av farled er lovlig gjennomførbar.

Hvis det likevel blir gitt en tillatelse til anlegget, ber vi om at reguleringsplanen for lokaliteten tar hensyn til fiskeri, rekreasjon, dyreliv og miljøutslipp. Vi ønsker at Lebesby kommune ser på mulighetene for en gradvis opptrapping av mengden oppdrettsfisk for å sikre at lokaliteten tåler belastningen, slik at ikke flere lokaliteter – som f. eks. Hovdenakken – når verste miljøtilstand (4).

Mvh
Lebesby SV

 

Legge ned LOSA på bakgrunn av ministeruttalelse?

Lebesby SV registrerer med bekymring at LOSA-tilbudet for studieforberedelse («studiespesialisering») plutselig er vedtatt nedlagt etter en overfladisk vurdering av Udir. LOSA for yrkesfag er foreslått omgjort til «prøveordning».

LOSA har i 15 år vært en svært viktig og godt fungerende komponent i utdanningstilbudet i vår kommune og et avgjørende virkemiddel for å både ivareta ungdom og styrke tilbakeflytting etter endt utdanning.

Udirs avklaring hviler på meget tynt grunnlag, og vi setter spørsmålstegn rundt hvorfor Troms og Finnmark fylkeskommune i det hele tatt har bedt om en slik avklaring for en ordning som i mange år har tilgodesett de sårbare kommunene den omfatter.

Kravet om at fjernundervisning ikke skal være den eneste undervisningsformen er ikke regulert i hverken lov eller forskrift og kan heller ikke uten videre utledes fra andre krav til skolemiljøet, spesielt når det gjelder kun en begrenset del av et utdanningsløp (første året på vgs).

At en kunnskapsminister har sagt dette i et svar på et stortingsspørsmål betyr ikke at det stemmer, så det bør være aktuelt å få en uavhengig juridisk vurdering av spørsmålet. Udirs vurdering bygger i stor grad på en kunnskapsministers uttalelse, og blant annet NAV-skandalen har tydelig illustrert at uttalelser fra ministre ikke nødvendigvis er verken juridisk korrekte eller har lovs rang.

Selv om vurderingen skulle være rettslig gyldig må det i så tilfelle være mulig å søke unntak/forsøksstatus også for studieforberedende ordning. Det må også gå an å tilrettelegge opplegget – hvis nødvendig – slik at øvrige krav i opplæringsloven er oppfylt.

Lebesby SV krever derfor at fylkeskommunen utreder saken forsvarlig og opphever vedtaket om å avvikle LOSA-ordningen.