Legge ned LOSA på bakgrunn av ministeruttalelse?

Lebesby SV registrerer med bekymring at LOSA-tilbudet for studieforberedelse («studiespesialisering») plutselig er vedtatt nedlagt etter en overfladisk vurdering av Udir. LOSA for yrkesfag er foreslått omgjort til «prøveordning».

LOSA har i 15 år vært en svært viktig og godt fungerende komponent i utdanningstilbudet i vår kommune og et avgjørende virkemiddel for å både ivareta ungdom og styrke tilbakeflytting etter endt utdanning.

Udirs avklaring hviler på meget tynt grunnlag, og vi setter spørsmålstegn rundt hvorfor Troms og Finnmark fylkeskommune i det hele tatt har bedt om en slik avklaring for en ordning som i mange år har tilgodesett de sårbare kommunene den omfatter.

Kravet om at fjernundervisning ikke skal være den eneste undervisningsformen er ikke regulert i hverken lov eller forskrift og kan heller ikke uten videre utledes fra andre krav til skolemiljøet, spesielt når det gjelder kun en begrenset del av et utdanningsløp (første året på vgs).

At en kunnskapsminister har sagt dette i et svar på et stortingsspørsmål betyr ikke at det stemmer, så det bør være aktuelt å få en uavhengig juridisk vurdering av spørsmålet. Udirs vurdering bygger i stor grad på en kunnskapsministers uttalelse, og blant annet NAV-skandalen har tydelig illustrert at uttalelser fra ministre ikke nødvendigvis er verken juridisk korrekte eller har lovs rang.

Selv om vurderingen skulle være rettslig gyldig må det i så tilfelle være mulig å søke unntak/forsøksstatus også for studieforberedende ordning. Det må også gå an å tilrettelegge opplegget – hvis nødvendig – slik at øvrige krav i opplæringsloven er oppfylt.

Lebesby SV krever derfor at fylkeskommunen utreder saken forsvarlig og opphever vedtaket om å avvikle LOSA-ordningen.