Hvordan oppdrett kunne utføres i Lebesby kommune (og resten av Norge)

Kjære akvakulturelle,

Dere er velkommen til å etablere oppdrettsanlegg i Lebesby kommune. Dere er også velkommen til å tjene massevis av penger!

Men siden det er vi som eier, bruker og bor i fjordområdene, må vi stille følgende krav til dere:

1) Dere skal ikke ødelegge fiskefeltene.

2) Dere skal betale for bruk av området, siden dere bruker det til å tjene (mye) penger. Det virker rimelig at beløpet er knyttet til tillatt MTB (maksimalt tillatt biomasse), og ikke til regnskapstall som kan manipuleres eller trylles vekk av dyktige regnskapsførere og selskapsstrukturrådgivere.

Et vederlag på f. eks. kr. 1.000,- per tonn tillatt biomasse per år forefaller være høyst rimelig. Det er 1 krone per kilo.

3) Dere skal bruke lukkede merder eller andre teknologier som muliggjør selvrensing istedenfor å drepe alt liv innen en stor radius under anleggene.

4) Hvis ikke ovenstående punkt tilfredsstilles, økes vederlaget til kr. 10.000,- per tonn MTB. Det koster å rydde opp. Det vanlige er at man rydder opp etter seg selv, men hvis man ikke gidder å gjøre det, betaler man noen for jobben.

5) Dere skal respektere kystsoneplanen og holde dere til områder som allerede er satt av til oppdrett. Det er en grunn til dette – kystsonen er allerede kartlagt mht. egnethet for oppdrett, og deres egen industri har vært med i prosessen. Å pepre flerbrukssonen med oppdrettslokaliteter er akkurat det som har startet konfliktene.

Mvh

Lebesby SV

Habilitetsklagen – hele vedtaket fra fylkesmannen

Fylkesmannens vurdering og vedtak om inhabilitet i SalMar-saken kan lastes ned her (pdf).

Ett avsnitt i vedtaket er spesielt verdt å nevne:

«Ut fra hensynet til allmennhetens tillit til forvaltningen, vurderer vi SalMar AS’ brev som et tungtveiende argument for inhabilitet.»

Mårøy vel sin klage er også behandlet i vedtaket. Selv om fylkesmannen har kommet frem til at fritak fra tiltaksforbudet ligger innenfor kommunens skjønn, påpekes det:

«I sitt svar på anførselen viser kommunen til at den ikke anser oppfølgingen av miljøtilstanden ved lokaliteten Øyra, for å være innenfor sitt ansvarsområde. Selv om oppfølgingen av miljøtilstanden ved lokaliteten Øyra ikke inngår i kommunens primære ansvarsområde, påpeker Fylkesmannen at kommunen plikter å ta hensyn til miljøet ved utøvelsen av sin myndighet, herunder utøvingen av diskresjonær myndighet (skjønn). Dette følger av Grunnloven § 112 tredje avsnitt. Unnlatelse av dette vil kunne innebære brudd på forsvarlighetsprinsippet.»

Lebesby SV reagerer på at kommunen ikke anser at oppfølging og vern av fjordmiljøet er en del av sine oppgaver.