Habilitetsklagen – hele vedtaket fra fylkesmannen

Fylkesmannens vurdering og vedtak om inhabilitet i SalMar-saken kan lastes ned her (pdf).

Ett avsnitt i vedtaket er spesielt verdt å nevne:

«Ut fra hensynet til allmennhetens tillit til forvaltningen, vurderer vi SalMar AS’ brev som et tungtveiende argument for inhabilitet.»

Mårøy vel sin klage er også behandlet i vedtaket. Selv om fylkesmannen har kommet frem til at fritak fra tiltaksforbudet ligger innenfor kommunens skjønn, påpekes det:

«I sitt svar på anførselen viser kommunen til at den ikke anser oppfølgingen av miljøtilstanden ved lokaliteten Øyra, for å være innenfor sitt ansvarsområde. Selv om oppfølgingen av miljøtilstanden ved lokaliteten Øyra ikke inngår i kommunens primære ansvarsområde, påpeker Fylkesmannen at kommunen plikter å ta hensyn til miljøet ved utøvelsen av sin myndighet, herunder utøvingen av diskresjonær myndighet (skjønn). Dette følger av Grunnloven § 112 tredje avsnitt. Unnlatelse av dette vil kunne innebære brudd på forsvarlighetsprinsippet.»

Lebesby SV reagerer på at kommunen ikke anser at oppfølging og vern av fjordmiljøet er en del av sine oppgaver.

Comments are closed