Høringsuttalelse for SalMar-lokalitet Brattholmen/Langholmen

Nedenfor gjengis høringsuttalelse som Lebesby SV har sendt Lebesby kommune idag.

Høringsuttalelse vedr. oppdrettsanlegg

Det vises til søknad om ny lokalitet på Langholmen S / Lille Brattholmen (VA4/VA_F3) av SalMar AS per 04.01.2021.

Vi vil trekke frem noen detaljer fra søknaden:

«Den omsøkte lokaliteten ligger i område avsatt for akvakultur i kommuneplanen. Lokaliteten ligger foreløpig i farled, men det er planlagt at farled skal flyttes.

Det tildelte akvakulturarealet vil ikke etableres før farled er flyttet. Areal et ligger i tillegg i ytterkant av et regionalt viktig gytefelt for torsk.»

Lebesby SV mener at begge forhold representerer negative konsekvenser knyttet til oppdrettsaktivitet og at det er uklokt å tillate oppdrettsanlegg i nærheten av gytefelter for torsk og kveite.

I tillegg er det fisket en stor mengde kveite i området i nyere tid. For lokale fiskere er dette en viktig inntektskilde som ikke nødvendigvis vises i offentlig statistikk.

Selv om området er avsatt til oppdrett og det i kommuneplanen er tatt forbehold om flytting av farled, mener vi at det også er uklokt å flytte farleder kun etter ønske fra en enkelt kommersiell virksomhet.

Vi stiller oss dessuten tvilende til at en kommunal behandling av noen som helst søknad som er betinget på flytting av farled er lovlig gjennomførbar.

Hvis det likevel blir gitt en tillatelse til anlegget, ber vi om at reguleringsplanen for lokaliteten tar hensyn til fiskeri, rekreasjon, dyreliv og miljøutslipp. Vi ønsker at Lebesby kommune ser på mulighetene for en gradvis opptrapping av mengden oppdrettsfisk for å sikre at lokaliteten tåler belastningen, slik at ikke flere lokaliteter – som f. eks. Hovdenakken – når verste miljøtilstand (4).

Mvh
Lebesby SV

 

Status areal- og kystsoneplan

Mandag 2. september 2019 ble kommuneplanens arealdel vedtatt av Lebesby kommunestyre. Her kommer en kort oppsummering av behandlingen og hvilken betydning planen får fremover, spesielt for oppdrett.
Innstillingen var som følger:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Lebesby kommunestyre planforslaget Lebesby mot 2035 – kommuneplanens areal- og kystsonedel 2019-2035.
  2. Områder der det foreligger uløste innsigelser vil ikke kunne gis rettsvirkning før innsigelsene er løst.
  3. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen kontakte fylkesmannen i Troms og Finnmark, for å igangsette prosess for å få avklart Sametingets innsigelser gjennom mekling.
  4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen igangsette prosess for å endre farled til Lebesby havn.
  5. Kommunen igangsetter arbeidet med reguleringsplan i Dyfjord.

Behandling

Lebesby SV v/ Hanne Arnrup-Øien la frem tilleggsforslag om at det skal stilles krav til reguleringsplan for alle akvakulturområder og at nullutslippskrav skal være obligatorisk i disse planene. Dette forslaget var varslet gjennom høringsuttalelser men fikk kun støtte fra SV og MDGs representanter, og falt.

Jan Olav Evensen og Thomas Wøhni la også frem forslag om å ta oppdrettsområdet Kifjordneset ut av planen. Dette fikk støtte av SV og MDG, men falt.

Forslag fra Jan Olav Evensen om å fjerne krav til reguleringsplan for Dyfjord falt, da det bare fikk 1 stemme.

MDGs forslag v/ Kristin Mørch om å tilføye ordet «umiddelbart» foran igangsettelse av reguleringsplan for Dyfjord (se pkt. 5) ble enstemmig vedtatt.

Planen ble deretter vedtatt mot 4 stemmer. Lebesby SV stemte imot, da vårt krav om nullutslipp i alle reguleringsplaner falt.

Det betyr derimot ikke at kampen er tapt, fordi nullutslippskrav fortsatt kan innlemmes i de individuelle reguleringsplanene som vil bli behandlet i neste periode.

Status oppdrettsområder

Salmar_lokalitet_Øyra

Sametinget har levert innsigelse mot de nye akvakulturområdene Kartøya, Henriksholman, Torskefjorden – Slåttvika og Kifjordneset. Forhandlinger har ikke ført frem og innsigelsene er til mekling hos fylkesmannen.

Hva utfallet av meklingen blir og hvor lang tid det tar er usikkert. Det positive er at alle de nye områdene er underlagt krav om reguleringsplan.

Selv om vi ikke har nådd helt fram med alle mål vi har satt oss er vi fornøyde med å ha kommet et stykke på riktig vei: Oppdrettsområder har blitt redusert,  plankartet har en presisering av kombinerte formål til FFNF (akvakultur ikke tillatt), det er strengere krav til strømmåling og partikkelmodellering i forkant av tildeling av en lokalitet. Alt dette er skritt i riktig retning, og vi har tro på at vår jobb i forbindelse med  kystsoneplanen har vært med på å skape disse restriksjonene. Men vi har ikke gjort det alene.

Lebesby SV vil takke MDG og andre kommunestyremedlemmer som har støttet en mer restriktiv forvaltning av oppdrettsområder og tatt hensyn til andre næringer og friluftsliv.

Vi vil også takke planansvarlig Hege Johansen for å ha gjort et grundig og kompetent arbeid med areal- og kystsoneplanen, som er en meget vanskelig jobb der mange hensyn skal tas og mange interesser skal balanseres.

Veien videre

I neste periode fortsetter arbeidet med reguleringsplaner for både tettsteder og de nye oppdrettsområdene.

Det er dermed fortsatt viktig å stemme SV hvis man vil at Lebesby kommune skal stille utslippskrav til oppdrettsnæringen (og i praksis lukkede anlegg).

Godt valg!