Et sterkt SV er kystens beste alternativ

Bor man på kysten – spesielt i Finnmark – finnes det ikke noen bedre eller mer langsiktige alternativer enn SV.

fiske

SV vil styrke fiskeri og lokale kystnæringer.

SV vil ta fisken tilbake

Når Ap-veteraner som Arne Luther vurderer å stemme SV vet vi at vi gjør noe riktig. Spesielt Torgeir Knag Fylkesnes har jobbet hardt for å sikre en kyst- og fiskeripolitikk som kommer kystsamfunnene til gode, og denne politikken står hele SV bak.

Vi vil grunnlovsfeste at fisken og ressursene i havet eies av folket og skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Vi vil innføre en hjemfallsmodell for fiskekvoter der fiskerettighetene over tid tilbakeføres til kystflåten. Vi jobber aktivt for å stoppe katastrofale forslag fra Per Sandberg og andre hensynsløse aktører, og lykkes med det.

SV vil styrke kommuner og havner

Det har lenge vært kjent at SV vil gi kommunene bedre kår enn andre partier. Men vi arbeider også for å styrke og bevare statlige ordninger som kommer kysten til gode, ikke minst innenfor maritim infrastruktur og samferdsel.

Vi fikk stoppet regjeringens hårreisende forslag om å fjerne bevilgningene til fiskerihavnutbygginger med et pennestrøk. Det er denne ordningen som ligger bak de fleste moloer, havneutdypinger, kai- og bryggeanlegg i de små fiskevær langs kysten.

Vi vil også sikre kystruteavtalen selv om Hurtigruten AS seiler vekk på explorer-cruise.

Og for å gi et bedre fundament til lokalsamfunnene vil vi bevilge 5,8 milliarder mer til kommunene i 2018 enn det regjeringen har foreslått.

SV vil styrke kystnæringene

Som folk flest liker vi som stemmer SV også å tjene penger, og mange av oss er næringsdrivende. Vi vil arbeide for å sikre gode ordninger og vilkår for kystbedrifter, men også for at profitten som hentes ut fra kystkommunene ikke skal forsvinne til Oslo eller utlandet.

Det betyr at vi vil arbeide for at kommuner inngår rasjonelle avtaler med kapitalsterke aktører og ikke gir bort store lokale verdier uten å få mer enn smuler tilbake – noe som har vært en problemstilling spesielt innenfor oppdrett, gruvedrift og turisme.

SV vil ha sterke distrikter

Ovenstående er bare et utdrag av de viktigste punktene for kysten i SVs politikk. Bak dette ligger en helhetlig forståelse av samspillet mellom økonomi, bærekraftig samfunnsutvikling, miljø og politkk.

Vi har en visjon om et mangfoldig, fleksibelt og sterkt Norge der en mer desentralisert forvaltning sørger for robusthet og bosetting langs hele kysten.

Uansett hvilket parti du støtter i årets valg – bruk stemmeretten!

Bare husk at hvis du bor på kysten finnes det meget gode grunner til å stemme SV.

 

Godt valg!

 

Daniel Arnrup-Øien
Leder, Lebesby SV

Møte med SalMar

I går hadde Lebesby SV møte med SalMar.

Det viser seg at SalMar igangsatte planlegging/intern utredning av de to omsøkte lokalitetene denne vinteren, dvs. ETTER at tiltaksforbudet i kystsonen ble innført.

SalMar har altså fra første stund regnet med at bygge- og delingsforbudet ville dispenseres fra/oppheves, selv for lokaliteter i flerbruksområdene. Det er nettopp disse som er omstridt og som førte til at bygge- og delingsforbudet ble innført.

Dette, samt at de heller ikke har utredet alternative lokaliteter i områder som faktisk er satt av til oppdrett i kystsoneplanen, vitner om at SalMar tar det som den største selvfølge at kommunen føyer seg etter deres ønsker.

Det er også et prima eksempel på at kystsoneplanens retningslinjer ikke behøver tillegges noen vekt. Skal den ha noen effekt må den innholde juridisk bindende bestemmelser.

At hastverket med å få på plass nye lokaliteter dessuten skyldes SalMars egen manglende planlegging, understreker bare ovenstående.

Lebesby SV oppfordrer derfor fortsatt kommunestyret om å avslå SalMars søknad om dispensasjon fra tiltaksforbudet.

Vern om flerbrukssonen

Vedr. søknad fra SalMar om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet i Lebesby kommune

Bakgrunn

SalMar har søkt om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet (tiltaksforbudet) i sjø for to lokaliteter som begge ligger i flerbruksområder i gjeldende kystsoneplan. Søknaden ble avslått i formannskapet.

SalMars argumentasjon i brev til kommunestyret etter avslaget kan oppsummeres som følger:

«Hvis vi ikke får bygge akkurat der vi vil, må vi redusere produksjonen og flytte arbeidsplasser ut av kommunen.»

Lebesby SV vil understreke at tiltaksforbudet ble innført nettopp for å hindre etablering av nye akvakulturlokaliteter i flerbruksområder inntil ny kystsoneplan var på plass. Dette med hensyn til andre næringer (spesielt fiskeri), beboere og bebyggelse som ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt i gjeldende planbestemmelser.

Gjennom å søke dispensasjon for lokaliteter i flerbruksområder i motsetning til i områder allerede avsatt til akvakultur, og deretter i brevs form true med nedleggelser hvis dispensasjon ikke innvilges, viser SalMar en arrogant holdning til kommunens selvråderett og hensynet til andre næringer og beboere i områdene.

Dette gjelder spesielt de to omsøkte lokalitetene, som ligger i et område der det allerede er påvist konflikt mellom akvakultur og andre aktører, og som utgjør en vesentlig del av grunnlaget til at bygge- og delingsforbudet ble innført.

Lebesby SV vil understreke at å gi dispensasjon fra tiltaksforbudet i et flerbruksområde er presedensmessig likestilt med å oppheve forbudet. Det vil i så tilfelle bli klart at forbudet var rent valgflesk.

Forhold til planstrategien

Det bemerkes at formannskapet i samme møte som dispensasjonssøknaden ble avslått vedtok ny planstrategi for 2016-2019. I planstrategiens pkt. 5 omtales tiltaksforbudet som nødvendig grunnet foreldet planverk og at forbudet skal gjelde inntil ny kystsoneplan er vedtatt.

Planstrategien slår også fast at en stor utfordring er balansering av miljøhensyn, fiskeriinteresser og forventet vekst i oppdrettsnæringen. Planen sier også at det ikke er sannsynlig at det vil skje vekst i oppdrettsnæringen i sjø inntil ny plan er ferdig.

Kommunestyret kan altså ikke både innvilge en dispensasjon og samtidig vedta en planstrategi som sier at forbudet skal gjelde frem til ny plan uten å skape en selvmotsigelse.

Lebesby SV vil bemerke at næringsaktører med sterke interesser alltid vil kunne komme med trusler om nedleggelser, tap av arbeidsplasser og andre «katastrofale følger» for å underbygge sine krav. Hvis man gir etter for slike begrunnelser vil man aldri få på plass en helhetlig og balansert areal- eller kystsoneplan.

Lebesby SV mener derfor at den eneste riktige avgjørelsen er å avslå søknad om dispensasjon fra tiltaksforbudet.

Daniel Arnrup-Øien
Leder, Lebesby SV