Lokalitetene blir ikke midlertidige hvis ikke FFK beslutter det

Vi har nå fått bekreftet fra Finnmark Fylkeskommune at det ikke er anledning til å stille vilkår om midlertidighet hvis man gir samtykke til tiltak på tross av tiltaksforbudet. Det er kun ved ordinære dispensasjoner man kan stille slike krav.

Man kan altså ikke gi «midlertidig samtykke til å trosse et midlertidig forbud». Naturlig nok.

Fylkeskommunen kan tildele midlertidige akvakulturtillatelser i egenskap av tildelingsmyndighet, men dette er noe som kan vurderes i en senere fase av prosessen, og dette råder ikke kommunen over. Ifht. kommuneplanen må lokalitetene derfor i utgangspunktet behandles som om de er permanente.

Det betyr at hvis SalMar får innvilget sin søknad om samtykke den 7. februar, vil de nye lokalitetene ved Nordmannspynten (Øyra) og Skjellvika ikke kunne tilbakekalles i en ny kystsoneplan med mindre de blir gitt som midlertidige tillatelser av fylkeskommunen. Dette fordi områdene tillater oppdrett i gjeldende plan, og man kan ikke regulere med tilbakevirkende kraft.

Kommunen kan kun gi samtykke til tiltak på tross av forbudet hvis det «etter kommunens skjønn» ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. I innstillingen begrunnes samtykket med at lokalitetene vil bli midlertidige, men dette kan man altså ikke bestemme selv.

Å tillate etablering av nye permanente lokaliteter i området som skal reguleres av ny plan må etter ethvert skjønn vanskeliggjøre planleggingen!

FFK om tiltaksforbudet

Det eneste som hindrer fri etablering av oppdrettsanlegg i hele kystsonen er tiltaksforbudet som ble vedtatt i 2015 og som skulle gjelde frem til ny plan er på plass. Å gi samtykke til etablering på tross av dette forbudet strider mot dets intensjon og skaper usikkerhet for andre aktører. FFK støtter dette synet i denne saken i en epost fra i dag:

«Et slikt samtykke fra kommunen vil da stride mot intensjonen for det midlertidige forbudet. Dersom kommunen ønsker å gi tillatelse til et slikt tiltak, bør forbudet oppheves i stedet for å gi midlertidig samtykke, slik som vi tolker dette.

Hvis kommunen opphever forbudet eller gir samtykke, vil dette fremstå som lite forutberegnelig for de forskjellige aktører. Hvis påtrykk fra en aktør fører til at en avgjørelse fra kommunen endres, vil dette fremstå som uforutsigbart for andre aktører.

Som tidligere nevnt er hensikten med forbudet gitt etter pbl § 13-1 at det skal være ro rundt området i påvente av at planer blir utarbeidet

Lebesby SV mener fortsatt at den eneste forsvarlige håndteringen av saken er å respektere det tiltaksforbud man vedtok i 2015, og ikke gjøre unntak fra dette ved første anledning!

Comments are closed