Habilitetsklagen – hele vedtaket fra fylkesmannen

Fylkesmannens vurdering og vedtak om inhabilitet i SalMar-saken kan lastes ned her (pdf).

Ett avsnitt i vedtaket er spesielt verdt å nevne:

«Ut fra hensynet til allmennhetens tillit til forvaltningen, vurderer vi SalMar AS’ brev som et tungtveiende argument for inhabilitet.»

Mårøy vel sin klage er også behandlet i vedtaket. Selv om fylkesmannen har kommet frem til at fritak fra tiltaksforbudet ligger innenfor kommunens skjønn, påpekes det:

«I sitt svar på anførselen viser kommunen til at den ikke anser oppfølgingen av miljøtilstanden ved lokaliteten Øyra, for å være innenfor sitt ansvarsområde. Selv om oppfølgingen av miljøtilstanden ved lokaliteten Øyra ikke inngår i kommunens primære ansvarsområde, påpeker Fylkesmannen at kommunen plikter å ta hensyn til miljøet ved utøvelsen av sin myndighet, herunder utøvingen av diskresjonær myndighet (skjønn). Dette følger av Grunnloven § 112 tredje avsnitt. Unnlatelse av dette vil kunne innebære brudd på forsvarlighetsprinsippet.»

Lebesby SV reagerer på at kommunen ikke anser at oppfølging og vern av fjordmiljøet er en del av sine oppgaver.

Habilitetsklagen i SalMar-saken tas til følge

oyra

Øyra-lokaliteten utenfor Mårøya, som SalMar vil utvide med ytterligere 800 x 100 meter/1800 tonn MTB (Nordmannspynten) sammen med ny lokalitet ved Skjellvika (3600 tonn MTB). Foto: Daniel A. Øien

I dagens kommunestyremøte orienterte rådmannen om at Fylkesmannen tok til følge habilitetsklagen på kommunens vedtak i sak 21/16 om å gi tillatelse til nye oppdrettslokaliteter i Laksefjorden på tross av tiltaksforbudet i kystsonen. Klagen var fremmet av representanter fra SV, MDG og Ap.

Fylkesmannens vedtak kan lastes ned her (pdf)

Undertegnede (som har utformet klagen) og representantene som har signert er selvsagt glade for at Fylkesmannen har sendt saken tilbake til kommunestyret. Det betyr at det blir ny behandling i kommunestyremøtet i februar 2017.

Vi vil oppfordre alle som er interessert i forsvarlig og godt planlagt havbruk om å snakke med sine politikere og be dem si nei til unntak fra tiltaksforbudet frem til ny kystsoneplan er på plass. Dette gjelder spesielt fiskarlaget, som har en tungtveiende stemme i slike saker.

Det er på kommunalt nivå som oppdrettslokaliteter kan stoppes – når de vel er godkjent av kommunen, går de i praksis alltid igjennom i høyere instanser uansett innsigelser. Det er nå eller aldri!

Med miljøvennlig hilsen

Daniel Arnrup-Øien
Leder, Lebesby SV