Høringsuttalelse for SalMar-lokalitet Brattholmen/Langholmen

Nedenfor gjengis høringsuttalelse som Lebesby SV har sendt Lebesby kommune idag.

Høringsuttalelse vedr. oppdrettsanlegg

Det vises til søknad om ny lokalitet på Langholmen S / Lille Brattholmen (VA4/VA_F3) av SalMar AS per 04.01.2021.

Vi vil trekke frem noen detaljer fra søknaden:

«Den omsøkte lokaliteten ligger i område avsatt for akvakultur i kommuneplanen. Lokaliteten ligger foreløpig i farled, men det er planlagt at farled skal flyttes.

Det tildelte akvakulturarealet vil ikke etableres før farled er flyttet. Areal et ligger i tillegg i ytterkant av et regionalt viktig gytefelt for torsk.»

Lebesby SV mener at begge forhold representerer negative konsekvenser knyttet til oppdrettsaktivitet og at det er uklokt å tillate oppdrettsanlegg i nærheten av gytefelter for torsk og kveite.

I tillegg er det fisket en stor mengde kveite i området i nyere tid. For lokale fiskere er dette en viktig inntektskilde som ikke nødvendigvis vises i offentlig statistikk.

Selv om området er avsatt til oppdrett og det i kommuneplanen er tatt forbehold om flytting av farled, mener vi at det også er uklokt å flytte farleder kun etter ønske fra en enkelt kommersiell virksomhet.

Vi stiller oss dessuten tvilende til at en kommunal behandling av noen som helst søknad som er betinget på flytting av farled er lovlig gjennomførbar.

Hvis det likevel blir gitt en tillatelse til anlegget, ber vi om at reguleringsplanen for lokaliteten tar hensyn til fiskeri, rekreasjon, dyreliv og miljøutslipp. Vi ønsker at Lebesby kommune ser på mulighetene for en gradvis opptrapping av mengden oppdrettsfisk for å sikre at lokaliteten tåler belastningen, slik at ikke flere lokaliteter – som f. eks. Hovdenakken – når verste miljøtilstand (4).

Mvh
Lebesby SV

 

Comments are closed