Høringsuttalelse for SalMar-lokalitet Brattholmen/Langholmen

Nedenfor gjengis høringsuttalelse som Lebesby SV har sendt Lebesby kommune idag.

Høringsuttalelse vedr. oppdrettsanlegg

Det vises til søknad om ny lokalitet på Langholmen S / Lille Brattholmen (VA4/VA_F3) av SalMar AS per 04.01.2021.

Vi vil trekke frem noen detaljer fra søknaden:

«Den omsøkte lokaliteten ligger i område avsatt for akvakultur i kommuneplanen. Lokaliteten ligger foreløpig i farled, men det er planlagt at farled skal flyttes.

Det tildelte akvakulturarealet vil ikke etableres før farled er flyttet. Areal et ligger i tillegg i ytterkant av et regionalt viktig gytefelt for torsk.»

Lebesby SV mener at begge forhold representerer negative konsekvenser knyttet til oppdrettsaktivitet og at det er uklokt å tillate oppdrettsanlegg i nærheten av gytefelter for torsk og kveite.

I tillegg er det fisket en stor mengde kveite i området i nyere tid. For lokale fiskere er dette en viktig inntektskilde som ikke nødvendigvis vises i offentlig statistikk.

Selv om området er avsatt til oppdrett og det i kommuneplanen er tatt forbehold om flytting av farled, mener vi at det også er uklokt å flytte farleder kun etter ønske fra en enkelt kommersiell virksomhet.

Vi stiller oss dessuten tvilende til at en kommunal behandling av noen som helst søknad som er betinget på flytting av farled er lovlig gjennomførbar.

Hvis det likevel blir gitt en tillatelse til anlegget, ber vi om at reguleringsplanen for lokaliteten tar hensyn til fiskeri, rekreasjon, dyreliv og miljøutslipp. Vi ønsker at Lebesby kommune ser på mulighetene for en gradvis opptrapping av mengden oppdrettsfisk for å sikre at lokaliteten tåler belastningen, slik at ikke flere lokaliteter – som f. eks. Hovdenakken – når verste miljøtilstand (4).

Mvh
Lebesby SV

 

Krav til reguleringsplan i Dyfjord kommer ikke automatisk i veien for utbygging

Dyfjord

At det er stilt krav til reguleringsplan i Dyfjord og andre tettsteder er ikke til hinder for all utbygging. Det kommer an på omfang og potensielle virkninger for miljø og samfunn.

Plan- og bygningsloven sier at: «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan».

Hvis en aktør har planer om utbygging som kan få «vesentlig virkning for miljø og samfunn» i f. eks. Dyfjord så ville dette i seg selv utløse krav til reguleringsplan, enten arealplanen sier noe om dette eller ikke.

Så en reguleringsplan må uansett være på plass hvis omfanget er stort nok. Reguleringsplaner kan utarbeides av kommunen selv eller av private utbyggere, men må alltid godkjennes av kommunestyret.

Hva som er «større tiltak» og «vesentlig virkning» er til stor grad et spørsmål om skjønn. Det finnes en forholdsvis grei beskrivelse av reguleringsplankrav i regjeringens egen veileder (link).

Så ved å stille krav til detaljregulering i Dyfjord og andre tettsteder er ikke kommunen bakstreversk og byråkratisk, men fremoverlent. Fordi dette uansett er noe som må være på plass for større byggearbeider.

Så – avhengig av tiltakets art og omfang – er det mulig å starte byggesøknadprosess med det samme, eller for større arbeider komme med eget forslag til reguleringsplan. Selvsagt er det best å ha dialog med kommunen direkte først.

P.S. Facebook er ikke et godt verktøy for dialog.

P.P.S. Man kan søke disp her også.