Krav til reguleringsplan i Dyfjord kommer ikke automatisk i veien for utbygging

Dyfjord

At det er stilt krav til reguleringsplan i Dyfjord og andre tettsteder er ikke til hinder for all utbygging. Det kommer an på omfang og potensielle virkninger for miljø og samfunn.

Plan- og bygningsloven sier at: «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan».

Hvis en aktør har planer om utbygging som kan få «vesentlig virkning for miljø og samfunn» i f. eks. Dyfjord så ville dette i seg selv utløse krav til reguleringsplan, enten arealplanen sier noe om dette eller ikke.

Så en reguleringsplan må uansett være på plass hvis omfanget er stort nok. Reguleringsplaner kan utarbeides av kommunen selv eller av private utbyggere, men må alltid godkjennes av kommunestyret.

Hva som er «større tiltak» og «vesentlig virkning» er til stor grad et spørsmål om skjønn. Det finnes en forholdsvis grei beskrivelse av reguleringsplankrav i regjeringens egen veileder (link).

Så ved å stille krav til detaljregulering i Dyfjord og andre tettsteder er ikke kommunen bakstreversk og byråkratisk, men fremoverlent. Fordi dette uansett er noe som må være på plass for større byggearbeider.

Så – avhengig av tiltakets art og omfang – er det mulig å starte byggesøknadprosess med det samme, eller for større arbeider komme med eget forslag til reguleringsplan. Selvsagt er det best å ha dialog med kommunen direkte først.

P.S. Facebook er ikke et godt verktøy for dialog.

P.P.S. Man kan søke disp her også.

Comments are closed