Status areal- og kystsoneplan

Mandag 2. september 2019 ble kommuneplanens arealdel vedtatt av Lebesby kommunestyre. Her kommer en kort oppsummering av behandlingen og hvilken betydning planen får fremover, spesielt for oppdrett.
Innstillingen var som følger:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Lebesby kommunestyre planforslaget Lebesby mot 2035 – kommuneplanens areal- og kystsonedel 2019-2035.
  2. Områder der det foreligger uløste innsigelser vil ikke kunne gis rettsvirkning før innsigelsene er løst.
  3. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen kontakte fylkesmannen i Troms og Finnmark, for å igangsette prosess for å få avklart Sametingets innsigelser gjennom mekling.
  4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen igangsette prosess for å endre farled til Lebesby havn.
  5. Kommunen igangsetter arbeidet med reguleringsplan i Dyfjord.

Behandling

Lebesby SV v/ Hanne Arnrup-Øien la frem tilleggsforslag om at det skal stilles krav til reguleringsplan for alle akvakulturområder og at nullutslippskrav skal være obligatorisk i disse planene. Dette forslaget var varslet gjennom høringsuttalelser men fikk kun støtte fra SV og MDGs representanter, og falt.

Jan Olav Evensen og Thomas Wøhni la også frem forslag om å ta oppdrettsområdet Kifjordneset ut av planen. Dette fikk støtte av SV og MDG, men falt.

Forslag fra Jan Olav Evensen om å fjerne krav til reguleringsplan for Dyfjord falt, da det bare fikk 1 stemme.

MDGs forslag v/ Kristin Mørch om å tilføye ordet «umiddelbart» foran igangsettelse av reguleringsplan for Dyfjord (se pkt. 5) ble enstemmig vedtatt.

Planen ble deretter vedtatt mot 4 stemmer. Lebesby SV stemte imot, da vårt krav om nullutslipp i alle reguleringsplaner falt.

Det betyr derimot ikke at kampen er tapt, fordi nullutslippskrav fortsatt kan innlemmes i de individuelle reguleringsplanene som vil bli behandlet i neste periode.

Status oppdrettsområder

Salmar_lokalitet_Øyra

Sametinget har levert innsigelse mot de nye akvakulturområdene Kartøya, Henriksholman, Torskefjorden – Slåttvika og Kifjordneset. Forhandlinger har ikke ført frem og innsigelsene er til mekling hos fylkesmannen.

Hva utfallet av meklingen blir og hvor lang tid det tar er usikkert. Det positive er at alle de nye områdene er underlagt krav om reguleringsplan.

Selv om vi ikke har nådd helt fram med alle mål vi har satt oss er vi fornøyde med å ha kommet et stykke på riktig vei: Oppdrettsområder har blitt redusert,  plankartet har en presisering av kombinerte formål til FFNF (akvakultur ikke tillatt), det er strengere krav til strømmåling og partikkelmodellering i forkant av tildeling av en lokalitet. Alt dette er skritt i riktig retning, og vi har tro på at vår jobb i forbindelse med  kystsoneplanen har vært med på å skape disse restriksjonene. Men vi har ikke gjort det alene.

Lebesby SV vil takke MDG og andre kommunestyremedlemmer som har støttet en mer restriktiv forvaltning av oppdrettsområder og tatt hensyn til andre næringer og friluftsliv.

Vi vil også takke planansvarlig Hege Johansen for å ha gjort et grundig og kompetent arbeid med areal- og kystsoneplanen, som er en meget vanskelig jobb der mange hensyn skal tas og mange interesser skal balanseres.

Veien videre

I neste periode fortsetter arbeidet med reguleringsplaner for både tettsteder og de nye oppdrettsområdene.

Det er dermed fortsatt viktig å stemme SV hvis man vil at Lebesby kommune skal stille utslippskrav til oppdrettsnæringen (og i praksis lukkede anlegg).

Godt valg!

 

Comments are closed