For kontroll på oppdrett i Lebesby kommune er det SV som gjelder

SV er verken imot landbruk eller havbruk, men sammenlignet med landbruk er oppdrett en relativt ny, underregulert og hinsides lønnsom industri med et stort fotavtrykk.

I Norge ligger nøkkelen til havets rikdommer hos kystkommunene, og Lebesby er en av dem. Det er kystens kommuner som gjør at SalMar-arvinger som Gustav Magnar Witzøe konkurrerer med selveste Røkke om tittelen «Norges rikeste». Men det er vi som bor her som bestemmer hvordan vi skal disponere våre egne ressurser. Vi har jo lov til det, selv om det av og til ikke kan virke sånn.

Salmar_lokalitet_Øyra

Vi mener at Lebesby kommune ikke skal gi bort våre rike havområder uten vederlag til et selskap som SalMar og etterpå stå igjen med regningen. Vi vil utnytte våre ressurser rasjonelt, akkurat som en privat eier ville gjort. Ville en privat eier la sine områder brukes til milliardprofitt av en tredjepart uten å kreve markedsleie og kompensasjon for belastningen på området? Ville en privat eier gitt bort sitt hav til noen som bokstavelig talt driter i det?

Neppe.

Dessverre er det akkurat det Lebesby kommune har gjort gjennom flere kommunestyrer. Lebesby SV har i den siste perioden forsøkt å endre dette, og oppnådd gode resultat. Men vi trenger fortsatt hjelp fra velgere til å ta tilbake kontrollen.

Vi er også klar på at det er kystfiskeindustriene som er – og kommer til å være – det langsiktige eksistensgrunnlaget der vi bor. Vi har et levende samfunn og ønsker ikke å bli redusert til en utpost. Vi ønsker nye industrier og bransjer hit, men ikke på bekostning av livsgrunnlaget.

Til de som mener at å imøtekomme SalMar vil gi oss fremtidig velstand vil vi påpeke at SalMar selv sier at «En ny æra innen havbruk er på vei». Det vil si: SalMar vil til havs, langt unna kommunegrenser, og det de har tatt med seg på veien likner absolutt ikke på en giftering. Faste lokale arbeidsplasser kan man se langt etter på lang sikt.

De andre partiene er ikke klare for å stille krav til oppdrettsnæringen. Ifølge VGs valgomat er det bare SV som svarer «helt enig» på punktet «Vi bør si nei til oppdrett i åpne anlegg i Laksefjorden». Høyre, Ap og Tverrpolitisk vil ikke ha noen begrensninger for åpne anlegg. Sp er «litt uenig» og går en balansegang mellom velgere i Laksefjorden som ønsker oppdrett og andre velgere som er mer skeptiske. MDG stiller ikke liste i årets valg.

Lebesby SV har:

  • Fremtvunget et tiltaksforbud i 2015 for å kompensere for en mangelfull kystsoneplan.
  • Forsvart dette tiltaksforbudet i flere instanser, og vunnet.
  • Med dette klart å stanse ukontrollert vekst i oppdrettsarealer i Lebesby kommune.

Vi vil:

  • Kreve at all oppdrettsvirksomhet i kommunen er netto utslippsfritt.
  • Sikre at havbruk ikke går ut over andre næringer, miljø og friluftsområder gjennom reguleringsplaner og kystsoneplanen
  • Invitere andre aktører til å søke konsesjoner. Ikke alle har samme kortsiktige perspektiv som SalMar.

Det er altså kun Lebesby SV som vil kreve bærekraftig oppdrett i lukkede anlegg. Husk det på veien til stemmeurnen!

Daniel Arnrup-Øien
Leder og ordførerkandidat, Lebesby SV

Grov maktmisbruk av Lebesby kommune i saken om byggeforbud i kystsonen

Den 24. juni 2015 vedtok Lebesby kommunestyre enstemmig et midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og delingsforbud) i sjø etter PBL §13-1. Begrunnelsen var at kystsoneplanen skulle revideres. Vedtaket var konsekvensutredet og har etter loven varighet frem til planspørsmålet er endelig avklart eller det har gått fire år.

Tiltaksforbudet var primært motivert av vekst i oppdrettsnæringen og økende areal- og miljøkonflikter som følge. Det var også et sterkt element i valgkampen høsten 2015.

Saken er allerede behandlet

Den 22. juni 2016 vedtok det nye kommunestyret enstemmig en planstrategi som slår fast at tiltaksforbudet skal gjelde inntil ny kystsoneplan er vedtatt.

I samme møte vedtok kommunestyret paradoksalt nok at man skulle gi samtykke til etablering av to nye oppdrettslokaliteter for SalMar Nord AS.  Man kan gi samtykke på tross av forbudet men kun hvis det ikke vil vanskeliggjøre planarbeidet. Disse lokalitetene lå i kjernen av konfliktområdet som utløste tiltaksforbudet, og ville absolutt vanskeliggjøre planarbeidet.

Vedtaket ble påklaget pga. inhabilitet og Fylkesmannen tok klagen til følge. Samtykkesaken ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Den ble dermed behandlet på nytt den 7. februar 2017. Kommunestyret vedtok da å IKKE gi samtykke. Dette var en svært betent sak og ble kjent som «SalMar-saken».

Etter dette vedtaket trodde nesten alle at saken var avgjort. Tiltaksforbudet var stadfestet og saken demonstrerte i alle høyeste grad behovet for forbudet. Ordfører mante til ro og ba om respekt for lovlige demokratiske vedtak.

Men akk nei.

Høyre fremmer forslag om oppheving av forbudet og Ap innfører partipisk for å drive Høyre-politikk

Den 17. mars 2017 sendte Lebesby Høyre inn et forslag om å oppheve forbudet i sin helhet, uten å oppgi noen nye momenter i saken.

Forslaget ble sendt til utvalget for Plan, Teknisk og Miljø (PTM) og ble behandlet der den 2. mai 2017. Utvalget fremmet innstilling til kommunestyret om at saken avvises på grunn av at ingen nye momenter er kommet frem.

Ap har innført partipisk i saken og har i medlemsmøte vedtatt å stemme for å oppheve sitt eget forbud. Det ser ut som om Aps intensjon aldri har vært å håndheve forbudet og at det ble innført utelukkende som valgflesk.

Dette har resultert i utmeldinger fra partiet – sannsynligvis delvis fordi det virker som galskap for Ap å innføre partipisk i en betent sak fremmet av Høyre.

Myndighetsmisbruket er allerede her et faktum, fordi saksgrunnlaget legger frem falske påstander

Kommunen har altså valgt å ignorere sitt utvalg og likevel fremme saken for kommunestyret mandag den 19. mai (sak 51/2017). Forslaget er IKKE konsekvensutredet og saksgrunnlaget består kun av rådmannens overfladiske vurdering uten juridisk kompetanse.

Saksgrunnlaget inneholder minst to grove faktafeil: før det første var tiltaksforbudet konsekvensutredet, og for det andre var det begrunnet med at kystsoneplanen skal revideres, mens rådmannen påstår det motsatte.

I tillegg påstår forslaget fra Høyre at forbudet ikke gir mulighet for dispensasjoner. Det er direkte feil. Det kan gis samtykke (ekvivalent med disp) til tiltak som ikke kommer i veien for planarbeidet. Så enkelt er det.

Lovstridig saksbehandling av et lovstridig forslag

SalMar- og forbudssakene har vært preget av forsøk på å unngå krav til saksbehandling ved at rådmannen påstår at ingenting utgjør enkeltvedtak og dermed ikke omfattes av forvaltningslovens krav til saksbehandling og klageadgang. Det ble gjort i saken om samtykke og det prøves igjen i denne saken om oppheving av tiltaksforbudet, tross at Fylkesmannen allerede har avvist og irettesatt kommunens påstander. Saksbehandlingen er lovstridig, uredelig og bryter både forvaltningsskikk og prinsipper om myndighetsmisbruk.

Til slutt er det sterk tvil om plan- og bygningslovens §13-1 åpner for at et tiltaksforbud kan oppheves eller svekkes før noen av de vilkår som stilles i loven er oppfylt, dvs. at kystsoneplanen er klar eller det har gått fire år. Ingen av kriteriene er tilstede.

Forslaget er derfor med stor sannsynlighet ikke lovlig.

Lebesby Ap og Høyre vil sabotere kommunens egen planprosess for å gi fritt frem til oppdrett

Konsekvensen av å oppheve tiltaksforbudet er at HELE kystsonen åpnes for oppdrett. Dette er en kritisk mangel i gjeldende plan og dette var selve grunnen til at forbudet ble innført.

Kystsoneplanen er under utarbeidelse og en oppheving eller svekking av forbudet vil betydelig vanskeliggjøre planarbeidet.

Hvis kommunestyret opphever forbudet vil dette være et lovstridig vedtak gjennomført på lovstridig vis.

Dette vil bli gjenstand for lovlighetsklage og i ytterste konsekvens rettslig prøving i domstol.

Det er allerede gjort betydelig skade på innbyggernes tillit til forvaltning og lokaldemokrati i sakene rundt SalMar og byggeforbudet, og hvis tiltaksforbudet blir opphevet vil det være ødeleggende for omdømmet til kommunen så vel som Lebesby Ap. Spekulasjoner om korrupsjon, inkompetanse og prestisje har allerede begynt å florere.

For innbyggernes men også kommunestyrets egen skyld håper vi derfor at saken avvises i kommunestyremøtet den 19. juni.