For kontroll på oppdrett i Lebesby kommune er det SV som gjelder

SV er verken imot landbruk eller havbruk, men sammenlignet med landbruk er oppdrett en relativt ny, underregulert og hinsides lønnsom industri med et stort fotavtrykk.

I Norge ligger nøkkelen til havets rikdommer hos kystkommunene, og Lebesby er en av dem. Det er kystens kommuner som gjør at SalMar-arvinger som Gustav Magnar Witzøe konkurrerer med selveste Røkke om tittelen «Norges rikeste». Men det er vi som bor her som bestemmer hvordan vi skal disponere våre egne ressurser. Vi har jo lov til det, selv om det av og til ikke kan virke sånn.

Salmar_lokalitet_Øyra

Vi mener at Lebesby kommune ikke skal gi bort våre rike havområder uten vederlag til et selskap som SalMar og etterpå stå igjen med regningen. Vi vil utnytte våre ressurser rasjonelt, akkurat som en privat eier ville gjort. Ville en privat eier la sine områder brukes til milliardprofitt av en tredjepart uten å kreve markedsleie og kompensasjon for belastningen på området? Ville en privat eier gitt bort sitt hav til noen som bokstavelig talt driter i det?

Neppe.

Dessverre er det akkurat det Lebesby kommune har gjort gjennom flere kommunestyrer. Lebesby SV har i den siste perioden forsøkt å endre dette, og oppnådd gode resultat. Men vi trenger fortsatt hjelp fra velgere til å ta tilbake kontrollen.

Vi er også klar på at det er kystfiskeindustriene som er – og kommer til å være – det langsiktige eksistensgrunnlaget der vi bor. Vi har et levende samfunn og ønsker ikke å bli redusert til en utpost. Vi ønsker nye industrier og bransjer hit, men ikke på bekostning av livsgrunnlaget.

Til de som mener at å imøtekomme SalMar vil gi oss fremtidig velstand vil vi påpeke at SalMar selv sier at «En ny æra innen havbruk er på vei». Det vil si: SalMar vil til havs, langt unna kommunegrenser, og det de har tatt med seg på veien likner absolutt ikke på en giftering. Faste lokale arbeidsplasser kan man se langt etter på lang sikt.

De andre partiene er ikke klare for å stille krav til oppdrettsnæringen. Ifølge VGs valgomat er det bare SV som svarer «helt enig» på punktet «Vi bør si nei til oppdrett i åpne anlegg i Laksefjorden». Høyre, Ap og Tverrpolitisk vil ikke ha noen begrensninger for åpne anlegg. Sp er «litt uenig» og går en balansegang mellom velgere i Laksefjorden som ønsker oppdrett og andre velgere som er mer skeptiske. MDG stiller ikke liste i årets valg.

Lebesby SV har:

  • Fremtvunget et tiltaksforbud i 2015 for å kompensere for en mangelfull kystsoneplan.
  • Forsvart dette tiltaksforbudet i flere instanser, og vunnet.
  • Med dette klart å stanse ukontrollert vekst i oppdrettsarealer i Lebesby kommune.

Vi vil:

  • Kreve at all oppdrettsvirksomhet i kommunen er netto utslippsfritt.
  • Sikre at havbruk ikke går ut over andre næringer, miljø og friluftsområder gjennom reguleringsplaner og kystsoneplanen
  • Invitere andre aktører til å søke konsesjoner. Ikke alle har samme kortsiktige perspektiv som SalMar.

Det er altså kun Lebesby SV som vil kreve bærekraftig oppdrett i lukkede anlegg. Husk det på veien til stemmeurnen!

Daniel Arnrup-Øien
Leder og ordførerkandidat, Lebesby SV

Laksefarsen i Lebesby – del X av X

Lebesby Ap prøver atter en gang å bli kvitt det brysomme byggeforbudet i kystsonen som de innførte som valgflesk i 2015.

Salmar-saken skal igjen opp i Lebesby kommunestyre den 19. juni. Ap-ledelsen er pådriver, men saken er lettere kamuflert gjennom et forslag fra Høyre om å oppheve byggeforbudet med en usammenhengende begrunnelse om at det gir SalMar monopol på oppdrett i kommunen og hindrer andre aktører fra å etablere seg.

Sannheten er beviselig motsatt, og det er ikke noen tvil om at det er SalMars ekspansjonsønsker som er kjernen i forslaget. Ingen har mer å tjene på forbudets oppheving enn SalMar.

Godt hjulpet av rådhuset bruker Ap alle triks for å gjennomføre blåblå politikk.

Det har kanskje blitt en slags folkevisdom at Ap ofte driver Høyre-politikk med avrundede kanter, men fremgangsmåten i SalMar-sakene så langt har vært en oppsiktsvekkende demonstrasjon i kynisme, selvbedrag og forakt for lokaldemokratiske prinsipper.

Hittil har rådhuset – som i høy grad er vevd sammen med Ap – prøvd å unnta SalMar-sakene fra ordinær saksbehandling og klageadgang ved hver korsvei, og hver gang har kommunen blitt irettesatt av Fylkesmannen. Og nå prøver de igjen i saksframlegget til kommende mandag:

”En oppheving av forbudet er etter kommunens vurdering å likestille med at forbudets varighet er utløpt, altså kan det ikke betraktes som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven med den saksbehandling et enkeltvedtak krever.

PartiprogramKommunens såkalte vurdering er juridisk tøv av samme type som Fylkesmannen gjentatte ganger har kritisert, men så lenge straffen ikke er mer enn refs fra staten så fortsetter man. Denne kombinasjonen av bevisst kunnskapsløshet og arroganse er ødeleggende for tilliten til den lokale forvaltningen og lokaldemokratiet.

Men mange har klaget likevel – og resultatet har blitt at byggeforbudet fortsatt står, utelukkende på grunn av stor innsats fra folk og partier som blant annet mener at Ap skal holde sine valgløfter og at det er uansvarlig å gi bort fellesressurser uten nevneverdig kompensasjon.

Ap-ledelsen på sin side er såpass bundet opp i SalMar at man har nylig har innført partipisk for å prøve å få sine utbrytere tilbake i leddet. Siden partiet har vært splittet på midten i oppdrettspørsmålene kan det bli et interessant spetakkel.

Merkverdig nok vedtok Ap i sitt eget partiprogram i 2015 – etter at byggeforbudet ble innført – at kystsoneplanen skulle styre utviklingen i oppdrett, ikke motsatt.

Saken er allerede avgjort

Byggeforbudet skal stå frem til ny kystsoneplan er klar. Det kan gjøres unntak for tiltak/bygg som ikke kompliserer planarbeidet.

Ovenstående er vedtatt av kommunestyret totalt 3 ganger: ved innføring av forbudet, ved å vedta et planprogram som fastslår at forbudet gjelder til planen er klar, og ved ikke å gi samtykke til et tiltak som åpenbart ville komplisere planleggingen (SalMar-saken del 1).

I siste runde ble det altså vedtatt ikke å gjøre unntak fra forbudet. Hvis man i neste runde helt plutselig opphever forbudet – som er et mer radikalt og motsatt vedtak – vil dette være såkalt vilkårlig forvaltning, også kjent som maktmisbruk.

FFK har allerede uttalt at denne type manøvrering skaper stor uforutsigbarhet for andre aktører, i tillegg til at det rett og slett er useriøst – SalMars påtrykk er nå så bredt kjent at kommunen vil fremstå som ryggradsløs hvis man brått snur uten at noen nye momenter er kommet frem.

Hvorfor skal saken behandles igjen?

Hvem vet.

SalMar skaper arbeidsplasser – men de skaper langt færre arbeidsplasser enn deres omsetning og overskudd skulle tilsi, samtidig som de påfører miljøet, lokalsamfunnet og andre næringer belastninger som de ikke kompenserer for.

ALLE andre private næringer i Lebesby kommune skaper flere arbeidsplasser per krone enn oppdrettsnæringen.

Paradokset er at maktpartiet Ap, som ellers er langsiktige og drevne forhandlere, fremstår som naive og irrasjonelle når de forhandler med parter som er sterkere enn dem selv.

Det siste eksempelet på dette er SalMars forslag til et SalMar-fond, som skal få selskapet til å se litt bedre ut ved å tilby ca 2 promille av sitt samlede årlige overskudd fra sin aktivitet i kommunen tilbake gjennom et fond det kan søkes midler fra. Altså, man henter ut 80-100 millioner og tilbyr to hundre tusen tilbake. Etter søknad.

Det er en ekstremt billig måte å kjøpe goodwill av en kommune som har et årlig budsjett sammenlignbart med den profitt SalMar tar ut av samme kommune hvert år.

Siden behandlingen av fondssaken også sammenfaller med behandlingen av forbudssaken kunne man ellers begynne å mistenke korrupsjon. Problemet er bare at bestikkelsen er så latterlig liten at en seriøs part aldri ville ha vurdert den.

Derfor oppfordrer Lebesby SV kommunestyret til å avvise saken om oppheving av tiltaksforbudet i Lebesby kommune frem til ny kystsoneplan er klar.