Krav til reguleringsplan i Dyfjord kommer ikke automatisk i veien for utbygging

Dyfjord

At det er stilt krav til reguleringsplan i Dyfjord og andre tettsteder er ikke til hinder for all utbygging. Det kommer an på omfang og potensielle virkninger for miljø og samfunn.

Plan- og bygningsloven sier at: «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan».

Hvis en aktør har planer om utbygging som kan få «vesentlig virkning for miljø og samfunn» i f. eks. Dyfjord så ville dette i seg selv utløse krav til reguleringsplan, enten arealplanen sier noe om dette eller ikke.

Så en reguleringsplan må uansett være på plass hvis omfanget er stort nok. Reguleringsplaner kan utarbeides av kommunen selv eller av private utbyggere, men må alltid godkjennes av kommunestyret.

Hva som er «større tiltak» og «vesentlig virkning» er til stor grad et spørsmål om skjønn. Det finnes en forholdsvis grei beskrivelse av reguleringsplankrav i regjeringens egen veileder (link).

Så ved å stille krav til detaljregulering i Dyfjord og andre tettsteder er ikke kommunen bakstreversk og byråkratisk, men fremoverlent. Fordi dette uansett er noe som må være på plass for større byggearbeider.

Så – avhengig av tiltakets art og omfang – er det mulig å starte byggesøknadprosess med det samme, eller for større arbeider komme med eget forslag til reguleringsplan. Selvsagt er det best å ha dialog med kommunen direkte først.

P.S. Facebook er ikke et godt verktøy for dialog.

P.P.S. Man kan søke disp her også.

Status areal- og kystsoneplan

Mandag 2. september 2019 ble kommuneplanens arealdel vedtatt av Lebesby kommunestyre. Her kommer en kort oppsummering av behandlingen og hvilken betydning planen får fremover, spesielt for oppdrett.
Innstillingen var som følger:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Lebesby kommunestyre planforslaget Lebesby mot 2035 – kommuneplanens areal- og kystsonedel 2019-2035.
  2. Områder der det foreligger uløste innsigelser vil ikke kunne gis rettsvirkning før innsigelsene er løst.
  3. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen kontakte fylkesmannen i Troms og Finnmark, for å igangsette prosess for å få avklart Sametingets innsigelser gjennom mekling.
  4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen igangsette prosess for å endre farled til Lebesby havn.
  5. Kommunen igangsetter arbeidet med reguleringsplan i Dyfjord.

Behandling

Lebesby SV v/ Hanne Arnrup-Øien la frem tilleggsforslag om at det skal stilles krav til reguleringsplan for alle akvakulturområder og at nullutslippskrav skal være obligatorisk i disse planene. Dette forslaget var varslet gjennom høringsuttalelser men fikk kun støtte fra SV og MDGs representanter, og falt.

Jan Olav Evensen og Thomas Wøhni la også frem forslag om å ta oppdrettsområdet Kifjordneset ut av planen. Dette fikk støtte av SV og MDG, men falt.

Forslag fra Jan Olav Evensen om å fjerne krav til reguleringsplan for Dyfjord falt, da det bare fikk 1 stemme.

MDGs forslag v/ Kristin Mørch om å tilføye ordet «umiddelbart» foran igangsettelse av reguleringsplan for Dyfjord (se pkt. 5) ble enstemmig vedtatt.

Planen ble deretter vedtatt mot 4 stemmer. Lebesby SV stemte imot, da vårt krav om nullutslipp i alle reguleringsplaner falt.

Det betyr derimot ikke at kampen er tapt, fordi nullutslippskrav fortsatt kan innlemmes i de individuelle reguleringsplanene som vil bli behandlet i neste periode.

Status oppdrettsområder

Salmar_lokalitet_Øyra

Sametinget har levert innsigelse mot de nye akvakulturområdene Kartøya, Henriksholman, Torskefjorden – Slåttvika og Kifjordneset. Forhandlinger har ikke ført frem og innsigelsene er til mekling hos fylkesmannen.

Hva utfallet av meklingen blir og hvor lang tid det tar er usikkert. Det positive er at alle de nye områdene er underlagt krav om reguleringsplan.

Selv om vi ikke har nådd helt fram med alle mål vi har satt oss er vi fornøyde med å ha kommet et stykke på riktig vei: Oppdrettsområder har blitt redusert,  plankartet har en presisering av kombinerte formål til FFNF (akvakultur ikke tillatt), det er strengere krav til strømmåling og partikkelmodellering i forkant av tildeling av en lokalitet. Alt dette er skritt i riktig retning, og vi har tro på at vår jobb i forbindelse med  kystsoneplanen har vært med på å skape disse restriksjonene. Men vi har ikke gjort det alene.

Lebesby SV vil takke MDG og andre kommunestyremedlemmer som har støttet en mer restriktiv forvaltning av oppdrettsområder og tatt hensyn til andre næringer og friluftsliv.

Vi vil også takke planansvarlig Hege Johansen for å ha gjort et grundig og kompetent arbeid med areal- og kystsoneplanen, som er en meget vanskelig jobb der mange hensyn skal tas og mange interesser skal balanseres.

Veien videre

I neste periode fortsetter arbeidet med reguleringsplaner for både tettsteder og de nye oppdrettsområdene.

Det er dermed fortsatt viktig å stemme SV hvis man vil at Lebesby kommune skal stille utslippskrav til oppdrettsnæringen (og i praksis lukkede anlegg).

Godt valg!