Legge ned LOSA på bakgrunn av ministeruttalelse?

Lebesby SV registrerer med bekymring at LOSA-tilbudet for studieforberedelse («studiespesialisering») plutselig er vedtatt nedlagt etter en overfladisk vurdering av Udir. LOSA for yrkesfag er foreslått omgjort til «prøveordning».

LOSA har i 15 år vært en svært viktig og godt fungerende komponent i utdanningstilbudet i vår kommune og et avgjørende virkemiddel for å både ivareta ungdom og styrke tilbakeflytting etter endt utdanning.

Udirs avklaring hviler på meget tynt grunnlag, og vi setter spørsmålstegn rundt hvorfor Troms og Finnmark fylkeskommune i det hele tatt har bedt om en slik avklaring for en ordning som i mange år har tilgodesett de sårbare kommunene den omfatter.

Kravet om at fjernundervisning ikke skal være den eneste undervisningsformen er ikke regulert i hverken lov eller forskrift og kan heller ikke uten videre utledes fra andre krav til skolemiljøet, spesielt når det gjelder kun en begrenset del av et utdanningsløp (første året på vgs).

At en kunnskapsminister har sagt dette i et svar på et stortingsspørsmål betyr ikke at det stemmer, så det bør være aktuelt å få en uavhengig juridisk vurdering av spørsmålet. Udirs vurdering bygger i stor grad på en kunnskapsministers uttalelse, og blant annet NAV-skandalen har tydelig illustrert at uttalelser fra ministre ikke nødvendigvis er verken juridisk korrekte eller har lovs rang.

Selv om vurderingen skulle være rettslig gyldig må det i så tilfelle være mulig å søke unntak/forsøksstatus også for studieforberedende ordning. Det må også gå an å tilrettelegge opplegget – hvis nødvendig – slik at øvrige krav i opplæringsloven er oppfylt.

Lebesby SV krever derfor at fylkeskommunen utreder saken forsvarlig og opphever vedtaket om å avvikle LOSA-ordningen.

Forhandlingene etter valget 2019 og våre løfter

Lebesby SV ønsker å takke alle som stemte på oss og de mange som ga oss personstemmer og slengere. Vi fikk 10,6 prosent av stemmene (opp fra 5,9% i 2015) som ga en dobling i kommunestyret, og da er vi på god vei mot gamle tiders oppslutning 😊

Vi hadde møter med alle partier etter valget for å diskutere samarbeid. Valgresultatet gjorde at Ap (45,2%) måtte finne minst én samarbeidspartner for å sikre flertall og ordførervervet.

Klok av MDG sin skade i forrige valg krevde SV i møte med Ap at vi som et minimum fikk varaordfører. De tok det til etterretning, og etter det hørte vi ikke mer fra Ap.

Samtidig ønsket LTL – Lebesby Tverrpolitiske Liste (9.9%) og Sp (26,4%) å sette sammen en valgteknisk koalisjon der Ap ikke fikk flertall. Denne skulle bestått av Sp, SV, LTL og Høyre (7.8%) og ville gitt Sp ordfører og SV varaordfører.

Både Høyre og SV var skeptiske til dette. Vi i SV var selvsagt interessert i å kunne få varaordfører, men mislikte det press som ble lagt på oss av Sp og LTL. Så vi stilte oss avventende og krevde ordførervervet for å kunne gå med på en slik ordning.

Da snudde LTL og inngikk avtale med Ap, der Ap fikk både ordfører og varaordfører. Vi i SV ble overrasket over både snuoperasjonen og LTLs beskjedne krav til Ap, men følte oss samtidig lettet siden vi ikke lenger kunne få skylden for at et opposisjonssamarbeid ikke ble mulig.

Etter dette gjenopptok SV et valgteknisk samarbeid med Sp og Høyre. Det sikret det som etter vår mening ble det mest demokratiske resultatet – et formannskap der alle partiene er representert. Senterpartiet ofret en av sine plasser i formannskapet til fordel for samarbeidet, og det skal de ha stor takk for. Formannskapet består nå av AP (3), Sp (1), SV(1), LTL (1) og H (1).

Vårt bidrag ble kjønnskvoteringen, som gjorde at Johnny Myhre (Sp), Hanne Arnrup-Øien (SV) og Tommy Bech (H) fikk plass i formannskapet mens undertegnede ikke fikk det. Synd for min del, men det var verdt det.

Lebesby SV har gått til valg på to ting: vår egen politikk og vår egen integritet. Vi kommer aldri til å ofre noen av dem for å oppnå kortsiktig posisjon. Dette er vårt første løfte til velgerne.

Det andre løftet er at Lebesby SV kommer til å rapportere (via blogg) fra alle formannskapsmøter og kommunestyremøter med oppsummeringer av hva som har blitt bestemt, hvilke fakta som er lagt til grunn og hvilke argumenter som har blitt lagt frem.

Vi takker igjen for tilliten og ser frem til fire konstruktive år!

Daniel Arnrup-Øien
Lokallagsleder og kommunestyrerepresentant
Lebesby SV