Status areal- og kystsoneplan

Mandag 2. september 2019 ble kommuneplanens arealdel vedtatt av Lebesby kommunestyre. Her kommer en kort oppsummering av behandlingen og hvilken betydning planen får fremover, spesielt for oppdrett.
Innstillingen var som følger:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Lebesby kommunestyre planforslaget Lebesby mot 2035 – kommuneplanens areal- og kystsonedel 2019-2035.
 2. Områder der det foreligger uløste innsigelser vil ikke kunne gis rettsvirkning før innsigelsene er løst.
 3. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen kontakte fylkesmannen i Troms og Finnmark, for å igangsette prosess for å få avklart Sametingets innsigelser gjennom mekling.
 4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen igangsette prosess for å endre farled til Lebesby havn.
 5. Kommunen igangsetter arbeidet med reguleringsplan i Dyfjord.

Behandling

Lebesby SV v/ Hanne Arnrup-Øien la frem tilleggsforslag om at det skal stilles krav til reguleringsplan for alle akvakulturområder og at nullutslippskrav skal være obligatorisk i disse planene. Dette forslaget var varslet gjennom høringsuttalelser men fikk kun støtte fra SV og MDGs representanter, og falt.

Jan Olav Evensen og Thomas Wøhni la også frem forslag om å ta oppdrettsområdet Kifjordneset ut av planen. Dette fikk støtte av SV og MDG, men falt.

Forslag fra Jan Olav Evensen om å fjerne krav til reguleringsplan for Dyfjord falt, da det bare fikk 1 stemme.

MDGs forslag v/ Kristin Mørch om å tilføye ordet «umiddelbart» foran igangsettelse av reguleringsplan for Dyfjord (se pkt. 5) ble enstemmig vedtatt.

Planen ble deretter vedtatt mot 4 stemmer. Lebesby SV stemte imot, da vårt krav om nullutslipp i alle reguleringsplaner falt.

Det betyr derimot ikke at kampen er tapt, fordi nullutslippskrav fortsatt kan innlemmes i de individuelle reguleringsplanene som vil bli behandlet i neste periode.

Status oppdrettsområder

Salmar_lokalitet_Øyra

Sametinget har levert innsigelse mot de nye akvakulturområdene Kartøya, Henriksholman, Torskefjorden – Slåttvika og Kifjordneset. Forhandlinger har ikke ført frem og innsigelsene er til mekling hos fylkesmannen.

Hva utfallet av meklingen blir og hvor lang tid det tar er usikkert. Det positive er at alle de nye områdene er underlagt krav om reguleringsplan.

Selv om vi ikke har nådd helt fram med alle mål vi har satt oss er vi fornøyde med å ha kommet et stykke på riktig vei: Oppdrettsområder har blitt redusert,  plankartet har en presisering av kombinerte formål til FFNF (akvakultur ikke tillatt), det er strengere krav til strømmåling og partikkelmodellering i forkant av tildeling av en lokalitet. Alt dette er skritt i riktig retning, og vi har tro på at vår jobb i forbindelse med  kystsoneplanen har vært med på å skape disse restriksjonene. Men vi har ikke gjort det alene.

Lebesby SV vil takke MDG og andre kommunestyremedlemmer som har støttet en mer restriktiv forvaltning av oppdrettsområder og tatt hensyn til andre næringer og friluftsliv.

Vi vil også takke planansvarlig Hege Johansen for å ha gjort et grundig og kompetent arbeid med areal- og kystsoneplanen, som er en meget vanskelig jobb der mange hensyn skal tas og mange interesser skal balanseres.

Veien videre

I neste periode fortsetter arbeidet med reguleringsplaner for både tettsteder og de nye oppdrettsområdene.

Det er dermed fortsatt viktig å stemme SV hvis man vil at Lebesby kommune skal stille utslippskrav til oppdrettsnæringen (og i praksis lukkede anlegg).

Godt valg!

 

For kontroll på oppdrett i Lebesby kommune er det SV som gjelder

SV er verken imot landbruk eller havbruk, men sammenlignet med landbruk er oppdrett en relativt ny, underregulert og hinsides lønnsom industri med et stort fotavtrykk.

I Norge ligger nøkkelen til havets rikdommer hos kystkommunene, og Lebesby er en av dem. Det er kystens kommuner som gjør at SalMar-arvinger som Gustav Magnar Witzøe konkurrerer med selveste Røkke om tittelen «Norges rikeste». Men det er vi som bor her som bestemmer hvordan vi skal disponere våre egne ressurser. Vi har jo lov til det, selv om det av og til ikke kan virke sånn.

Salmar_lokalitet_Øyra

Vi mener at Lebesby kommune ikke skal gi bort våre rike havområder uten vederlag til et selskap som SalMar og etterpå stå igjen med regningen. Vi vil utnytte våre ressurser rasjonelt, akkurat som en privat eier ville gjort. Ville en privat eier la sine områder brukes til milliardprofitt av en tredjepart uten å kreve markedsleie og kompensasjon for belastningen på området? Ville en privat eier gitt bort sitt hav til noen som bokstavelig talt driter i det?

Neppe.

Dessverre er det akkurat det Lebesby kommune har gjort gjennom flere kommunestyrer. Lebesby SV har i den siste perioden forsøkt å endre dette, og oppnådd gode resultat. Men vi trenger fortsatt hjelp fra velgere til å ta tilbake kontrollen.

Vi er også klar på at det er kystfiskeindustriene som er – og kommer til å være – det langsiktige eksistensgrunnlaget der vi bor. Vi har et levende samfunn og ønsker ikke å bli redusert til en utpost. Vi ønsker nye industrier og bransjer hit, men ikke på bekostning av livsgrunnlaget.

Til de som mener at å imøtekomme SalMar vil gi oss fremtidig velstand vil vi påpeke at SalMar selv sier at «En ny æra innen havbruk er på vei». Det vil si: SalMar vil til havs, langt unna kommunegrenser, og det de har tatt med seg på veien likner absolutt ikke på en giftering. Faste lokale arbeidsplasser kan man se langt etter på lang sikt.

De andre partiene er ikke klare for å stille krav til oppdrettsnæringen. Ifølge VGs valgomat er det bare SV som svarer «helt enig» på punktet «Vi bør si nei til oppdrett i åpne anlegg i Laksefjorden». Høyre, Ap og Tverrpolitisk vil ikke ha noen begrensninger for åpne anlegg. Sp er «litt uenig» og går en balansegang mellom velgere i Laksefjorden som ønsker oppdrett og andre velgere som er mer skeptiske. MDG stiller ikke liste i årets valg.

Lebesby SV har:

 • Fremtvunget et tiltaksforbud i 2015 for å kompensere for en mangelfull kystsoneplan.
 • Forsvart dette tiltaksforbudet i flere instanser, og vunnet.
 • Med dette klart å stanse ukontrollert vekst i oppdrettsarealer i Lebesby kommune.

Vi vil:

 • Kreve at all oppdrettsvirksomhet i kommunen er netto utslippsfritt.
 • Sikre at havbruk ikke går ut over andre næringer, miljø og friluftsområder gjennom reguleringsplaner og kystsoneplanen
 • Invitere andre aktører til å søke konsesjoner. Ikke alle har samme kortsiktige perspektiv som SalMar.

Det er altså kun Lebesby SV som vil kreve bærekraftig oppdrett i lukkede anlegg. Husk det på veien til stemmeurnen!

Daniel Arnrup-Øien
Leder og ordførerkandidat, Lebesby SV