I dag har jeg stemt.

For å være ærlig har jeg ikke lest alle programmer like nøye, ikke har jeg fulgt intenst med på alle valgdebatter heller. Jeg har basert mitt valg på følelsen av at VERDEN er på vei i helt feil retning, og hvis vi ikke snur nå så er det for sent…

Som historielærer er det spørsmålet jeg fått flest ganger:

”Hvordan kunne Hitler komme til makta, hvorfor var det ikke ingen som stoppa han?”

Man blir som regel et fullstendig svar skyldig, men de vanlige forklaringene som misnøye, en verdensøkonomi i vansker og økende nasjonalisme er det man tyr til. Så er vi her i 2017, Trump sitter som president i den falmende supermakta USA og brøler ”fake news” når noen er kritiske til det han driver med. Man har visst glemt at det er det media skal i sin rolle som den fjerde statsmakt.

Nå er dette riktignok et valg i Norge, men vi er ikke et land upåvirket av det som skjer i resten av verden, naturlig nok.  Knappe to uker etter Trumps seier oppstår partiet Alliansen her hjemme.

Jeg kan ikke annet enn si at jeg er fryktelig skremt over utviklinga som skjer i samfunnet vårt; at rene rasistiske kommentarer florerer i det offentlige rom.  Hadde noen sagt til meg for bare 5 år siden, at et kommentarfelt ville måtte stenge fordi en kvinnelig blogger/artist danser med en farget motspiller, hadde jeg ikke trodd det, jeg ville sagt: ”Nei, det der, det hører apartheidtiden til.” Så feil kan man ta. Så da jeg stemte i dag, stemte jeg for et parti som ser MANGFOLD i samfunnet som en fordel, ikke en trussel.

Jeg vil ha et samfunn og en verden hvor MANGFOLDET i naturen står i høysetet.  Mellom 150 og 200 arter forsvinner hver dag på verdensbasis.  Tap av planter, dyr og økosystemer er noen av de største miljøproblemene vi har. Vi har et hav som snart har flere tonn plast enn fisk. Og den negative påvirkningen skjer i et stadig økende tempo. Vi må ta innover oss at veksten ikke bare kan fortsette, vi må ta innover oss at vi må bremse forbruket, vi må ta innover oss at ”det grønne skiftet” må skje nå. Da jeg stemte i dag, stemte jeg for et parti som har den beste miljøpolitikken.

Så da jeg stemte i dag stemte jeg SV.

– Hanne Arnrup-Øien, kommunestyrerepresentant Lebesby SV

P.S. SV er best i test i miljø-, solidaritets- og kvinnebevegelser!

Grov maktmisbruk av Lebesby kommune i saken om byggeforbud i kystsonen

Den 24. juni 2015 vedtok Lebesby kommunestyre enstemmig et midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og delingsforbud) i sjø etter PBL §13-1. Begrunnelsen var at kystsoneplanen skulle revideres. Vedtaket var konsekvensutredet og har etter loven varighet frem til planspørsmålet er endelig avklart eller det har gått fire år.

Tiltaksforbudet var primært motivert av vekst i oppdrettsnæringen og økende areal- og miljøkonflikter som følge. Det var også et sterkt element i valgkampen høsten 2015.

Saken er allerede behandlet

Den 22. juni 2016 vedtok det nye kommunestyret enstemmig en planstrategi som slår fast at tiltaksforbudet skal gjelde inntil ny kystsoneplan er vedtatt.

I samme møte vedtok kommunestyret paradoksalt nok at man skulle gi samtykke til etablering av to nye oppdrettslokaliteter for SalMar Nord AS.  Man kan gi samtykke på tross av forbudet men kun hvis det ikke vil vanskeliggjøre planarbeidet. Disse lokalitetene lå i kjernen av konfliktområdet som utløste tiltaksforbudet, og ville absolutt vanskeliggjøre planarbeidet.

Vedtaket ble påklaget pga. inhabilitet og Fylkesmannen tok klagen til følge. Samtykkesaken ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Den ble dermed behandlet på nytt den 7. februar 2017. Kommunestyret vedtok da å IKKE gi samtykke. Dette var en svært betent sak og ble kjent som «SalMar-saken».

Etter dette vedtaket trodde nesten alle at saken var avgjort. Tiltaksforbudet var stadfestet og saken demonstrerte i alle høyeste grad behovet for forbudet. Ordfører mante til ro og ba om respekt for lovlige demokratiske vedtak.

Men akk nei.

Høyre fremmer forslag om oppheving av forbudet og Ap innfører partipisk for å drive Høyre-politikk

Den 17. mars 2017 sendte Lebesby Høyre inn et forslag om å oppheve forbudet i sin helhet, uten å oppgi noen nye momenter i saken.

Forslaget ble sendt til utvalget for Plan, Teknisk og Miljø (PTM) og ble behandlet der den 2. mai 2017. Utvalget fremmet innstilling til kommunestyret om at saken avvises på grunn av at ingen nye momenter er kommet frem.

Ap har innført partipisk i saken og har i medlemsmøte vedtatt å stemme for å oppheve sitt eget forbud. Det ser ut som om Aps intensjon aldri har vært å håndheve forbudet og at det ble innført utelukkende som valgflesk.

Dette har resultert i utmeldinger fra partiet – sannsynligvis delvis fordi det virker som galskap for Ap å innføre partipisk i en betent sak fremmet av Høyre.

Myndighetsmisbruket er allerede her et faktum, fordi saksgrunnlaget legger frem falske påstander

Kommunen har altså valgt å ignorere sitt utvalg og likevel fremme saken for kommunestyret mandag den 19. mai (sak 51/2017). Forslaget er IKKE konsekvensutredet og saksgrunnlaget består kun av rådmannens overfladiske vurdering uten juridisk kompetanse.

Saksgrunnlaget inneholder minst to grove faktafeil: før det første var tiltaksforbudet konsekvensutredet, og for det andre var det begrunnet med at kystsoneplanen skal revideres, mens rådmannen påstår det motsatte.

I tillegg påstår forslaget fra Høyre at forbudet ikke gir mulighet for dispensasjoner. Det er direkte feil. Det kan gis samtykke (ekvivalent med disp) til tiltak som ikke kommer i veien for planarbeidet. Så enkelt er det.

Lovstridig saksbehandling av et lovstridig forslag

SalMar- og forbudssakene har vært preget av forsøk på å unngå krav til saksbehandling ved at rådmannen påstår at ingenting utgjør enkeltvedtak og dermed ikke omfattes av forvaltningslovens krav til saksbehandling og klageadgang. Det ble gjort i saken om samtykke og det prøves igjen i denne saken om oppheving av tiltaksforbudet, tross at Fylkesmannen allerede har avvist og irettesatt kommunens påstander. Saksbehandlingen er lovstridig, uredelig og bryter både forvaltningsskikk og prinsipper om myndighetsmisbruk.

Til slutt er det sterk tvil om plan- og bygningslovens §13-1 åpner for at et tiltaksforbud kan oppheves eller svekkes før noen av de vilkår som stilles i loven er oppfylt, dvs. at kystsoneplanen er klar eller det har gått fire år. Ingen av kriteriene er tilstede.

Forslaget er derfor med stor sannsynlighet ikke lovlig.

Lebesby Ap og Høyre vil sabotere kommunens egen planprosess for å gi fritt frem til oppdrett

Konsekvensen av å oppheve tiltaksforbudet er at HELE kystsonen åpnes for oppdrett. Dette er en kritisk mangel i gjeldende plan og dette var selve grunnen til at forbudet ble innført.

Kystsoneplanen er under utarbeidelse og en oppheving eller svekking av forbudet vil betydelig vanskeliggjøre planarbeidet.

Hvis kommunestyret opphever forbudet vil dette være et lovstridig vedtak gjennomført på lovstridig vis.

Dette vil bli gjenstand for lovlighetsklage og i ytterste konsekvens rettslig prøving i domstol.

Det er allerede gjort betydelig skade på innbyggernes tillit til forvaltning og lokaldemokrati i sakene rundt SalMar og byggeforbudet, og hvis tiltaksforbudet blir opphevet vil det være ødeleggende for omdømmet til kommunen så vel som Lebesby Ap. Spekulasjoner om korrupsjon, inkompetanse og prestisje har allerede begynt å florere.

For innbyggernes men også kommunestyrets egen skyld håper vi derfor at saken avvises i kommunestyremøtet den 19. juni.